Broad har forøvrig allerede kjøpt tomten hvor verdens høyeste skyskraper etter planen skal settes opp på 90 dager. Ny teknologi og innovasjon vil medføre betydelige endringer for byggenæringen fremover. Når kan vi forvente at de første pre-fabrikkerte byggene lastes i Shanghai og losses i Oslo eller andre byer eller 3D-printede småhus med en pris som rister boligmarkedet? For 40 år siden ble det bygget oljeplattformer på Akers Mek. I dag er verftet erstattet av butikker, restauranter og kontorer. Goliat-plattformen bygges av Hyundai i Sør-Korea og transporteres på dekk av verdens største fraktskip, Dockwise Vanguard, til Barentshavet. Skipet kan frakte 12 Eifeltårn. Hvor mange forutså det i 1975?

Tradisjonelt har vi vært vant til at næringslivet deles inn i tre hovedkategorier: primærnæringer (landbruk og fiske), sekundærnæringer (industri og håndverk), og tertiærnæringer (tjenesteyting). Bygg og anlegg er etter denne klassiske modellen en typisk sekundærnæring og omfatter bruk av håndverk med fagfelt som elektriker, rørlegger, murer og snekker. Disse gruppene er forholdsvis likeartede når det gjelder ytelsenes art og kan derfor naturlig plasseres i samme kategori. Men i eksemplifiseringen mangler avgjørende kompetanse for å kunne reise høye bygg eller lage dype tuneller.

Både ingeniører, arkitekter, IKT, varehandel, finans, bedriftsrådgivere, advokater osv tilhører tertiærnæringen og er ikke engang del av samme hovedkategori som bygg- og anleggsnæringen. Leveransene er så annerledes at de heller ikke naturlig kan plasseres der. Likevel er deres bidrag avgjørende for å gjennomføre prosessene, men det er forskjell på å tilhøre en næring og levere til en næring. Dermed oppstår spørsmålet om byggenæringen egentlig er en homogen næring. Spørsmålet er relevant i forhold til en rekke utfordringer som, anskaffelser, kontrakter, kompetansebehov og ikke minst fremtidig utvikling.

For å komplisere bildet ytterligere introduseres det en fjerde næringskategori: Kvartærnæringer som er en samlende klassifikasjon for næringer som formidler kunnskap og informasjon. Også her kan vi finne viktige leverandører i et bygge- eller anleggsprosjekt.

Samarbeid

Næringsstrukturen viser at dersom de ulike leverandørene og deres bransjer skal nå sine mål, vil samarbeid på tvers av den historiske inndelingen være viktigere enn å holde på gammeldags næringstenkning. Eksempelvis forventes at helse- og omsorgsteknologi blir et av de store vekstområdene fremover for å møte eldrebølgen. Dette er teknologi som utvikles av IKT-næringen, men som skal integreres i både eksisterende og nye bygg.

Isolert næringstenkning vil på sikt lede til stagnasjon og bransjedød. Professor Jørgen Randers ved Handelshøyskolen BI uttalte nylig i Aftenposten at produktivitetsveksten vil avta for næringer som egner seg for automatisering, robotisering eller hvor datamaskiner kan gjøre jobben. Mesteparten av fremtidens sysselsetting vil ta form av varme hender eller kreativ aktivitet som ikke kan overtas av maskiner.

Innovasjon

For å overleve som enkeltbedrift, bransje eller næring er innovasjon avgjørende. Med det høyeste kostnadsnivået i verden må Norge være ledende på produktivitet og det forutsetter innovasjon. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner uttalte følgende i en innovasjonsdebatt på Stortinget: "Innovasjon skjer sjelden bare i én virksomhet eller i én sektor. Innovasjon oppstår i samspillet mellom mennesker med ulik kunnskap og erfaring, mellom ulike sektorer, mellom fagmiljøer, mellom ulike bransjer i næringslivet, og mellom offentlig og privat sektor."

Etterspørselen etter bygg og anlegg vil bestå i fremtiden, men som med all annen produksjon vil den i større grad automatiseres og manuelt arbeid som ikke kan foretas av roboter vil utføres av de mest produktive selskapene. Det er vel ikke åpenbart at disse bedriftene vil være lokalisert i et land med verdens høyeste kostnadsnivå. Broad og WinSun kan mislykkes på kort sikt, men deres konsepter er likevel fremtiden. Think gikk konkurs i 2011, men ikke fordi elbiler er feil som mange mente. Tvert i mot - investeringsbanken Morgan Stanleys analytikere uttalte nettopp at Tesla er verdens viktigste bilprodusent.

For å være ledende i utviklingen er det avgjørende å bryte tankemønsteret og se på hvordan en endret næring kan vokse frem og ikke fokusere på hvordan eksisterende næring kan overleve ved å gjøre mer av det samme. På hvilke områder kan Norge ta ledelsen? Dette bør være oppgaven for Bygg21. Svenske Facit var i 1970 en av verdens største leverandører av mekaniske regnemaskiner. I 1972 var selskapet i realiteten konkurs, ikke fordi behovet for de fire regnearter bortfalt, men fordi den elektroniske kalkulatoren var et faktum.

Tore Frellumstad er gjestekommentator i bygg.no

Kontaktperson Tore Frellumstad

tore.frellumstad@abelia.no

+47 23 08 80 92