Tinglysning

Kommunal- og regionaldepartementet har foreslått at det bevilges 24 millioner kroner ekstra til oppstart av et nytt system for elektronisk tinglysning. – Faktum er at 23% av dokumentmassen til tinglysning i fast eiendom allerede skjer ved elektronisk innsending, via løsninger som Abeliamedlemmet Norsk Eiendomsinformasjon, eid av Næringsdepartementet, har utviklet og drifter, sier strategisk rådgiver i Abelia, Tarje Bjørgum.

Les mer om dette i Teknisk Ukeblad – Staten skal betale 24 millioner for nytt datasystem som allerede finnes.

- For oss er det nokså ubegripelig at staten skal bruke to år og 24 millioner kroner for at Kartverket skal utvikle løsninger som staten allerede har full og vederlagsfri tilgang til, fiks ferdig utviklet av dem som har hatt eneansvaret for disse systemene i 26 år, sier Bjørgum.

Uheldig at VRI reduseres

- Forskningsinstituttene er generelt sett godt fornøyd med den nye forskningsinnretningen på tilleggsproposisjonen, men det er en uforståelig ting, sier Gunnar Jordfald, daglig leder i Forskningsinstituttenes Fellesarena, FFA. Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) er foreslått redusert med 10 millioner. Begrunnelsen er å stryke andre forsknings- og næringsformål, som Brukerstyrt innovasjonsarene (BIA). – Jeg er usikker på hvor klok denne overgangen er. Uansett er det uheldig fordi VRI også inneholder andre virkemidler enn BIA, sier Jordfald. VRI fungerer meget bra i forhold til å mobilisere nye bedrifter og offentlige instanser til FoU og innovasjon, ved å stimulere til kompetansemegling, mobilitet mellom næringsliv og FoU-miljøer samt forprosjekter for å formulere konkrete FoU- og innovasjonsprosjekter. Dette uttaler Jordfald på vegne av 50 anvendte forskningsinstitutter i FFA.

Gunnar Jordfald har også uttalt seg i Nationen om de uheldige konsekvensene kuttene i mat- og landbruksforskningen får for Primærnæringsinstituttene.

Les hele saken i Nationen her

Kuttene til inkubasjon dramatiske for norske innovasjonsselskaper og gründere

I statsbudsjettet som den nye regjeringen la frem 8. november, kuttet Næringsdepartementet 5 millioner kroner til SIVA. I tillegg ønsker Kommunal- og moderniseringsdepartementet å kutte i SIVAs inkubasjonsordning. Videre kuttes tilskuddene til fylkeskommunene til regional næringsutvikling med 430 millioner kroner. – På denne måten risikerer flere fylker å måtte nedprioritere midler til inkubasjon og andre aktiviteter rettet mot innovasjon og nyetablering, som er noe av det regjeringen sier at de ønsker mer av, uttaler Daniel Ras-Vidal, daglig leder i Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN).

- Kuttene i SIVA er uforståelige fordi SIVAs inkubasjonsprogram er en dokumentert effektivt og en samfunnsøkonomisk lønnsom ordning for innovasjon, både i Norge og internasjonalt, sier Ras-Vidal. Fra 2000 – 2012 ble det skapt 1746 nye bedrifter og 9,6 milliarder kr i verdiskaping gjennom SIVAs inkubasjonsprogram. Det statlige tilskuddet var på 481 millioner kr i den samme perioden. I Sverige har den borgerlige regjeringen nylig styrket finansieringen av inkubasjon med 30 mill. SEK, fra 50 til 80 mill. SEK/år, fordi de ser at inkubasjon er et effektivt virkemiddel for flere kunnskapsintensive vekstbedrifter, sier han.

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153