- Det har vært viktig for oss å presentere kunnskapsnæringen og de problemstillingene som er viktige for vår næring som investeringer i humankapital, arbeidsmiljøloven, omsorgsteknologi og forskning og innovasjon, sier leder for kommunikasjons- og samfunnskontakt i Abelia Hilde Widerøe Wibe. I møtene har vi løftet noen problemstillinger som vi håper og tror partiene kan ta inn i sine partiprogrammer, sier hun.

Tiden er inne for å endre forståelsen av vår konkurranseevne og vår politikk til å handle om hvor attraktiv Norge og norske regioner er, som lokalisering for bedrifter som opererer internasjonalt, sier Inge Jan Henjesand, leder for forsknings-, innovasjons-, og næringspolitikk. Derfor har Abelia tatt initiativ til disse møtene der vi har presentert en næringspolitikk i form av kunnskapspolitikk, sier han.

Næringspolitikk som kunnskapspolitikk handler om seks politikkområder:

  • forskning og forskningsmessig infrastruktur i verdensklasse
  • kvalitet i utdanning på alle nivå
  • innovasjonsvirkemidler som fremmer samhandling på tvers
  • humankapital- incentiver for investering i kompetanse
  • innovasjon i offentlig sektor
  • arbeidslivspolitikk for det kunnskapsbaserte arbeidslivet

Bakteppet

Den tradisjonelle definisjonen på et lands konkurranseevne er hvor god evne bedrifter har til å selge sine produkter i konkurranse med bedrifter i andre land. Fokuset er på relativt kostnadsnivå. Med dette som utgangspunkt fokuserer næringspolitikken i hovedsak på tiltak, ordninger og virkemidler som har som formål å sikre at kostnadssiden til norske bedrifter ikke står i veien for evnen til å eksportere. Verftsstøtte, Garantier for å sikre at kraftkrevende industris kostnader til energi ikke blir for høye og fokus på stabile valutakurser er eksempler.

Men tidene forandrer seg

Den internasjonale arbeidsdelingen er i forandring. Arbeidsintensiv produksjon flyttes til land og regioner der prisen på arbeidskraft er lavere enn i Norge. Kapital investeres der avkastningen er høyest, og bedrifter lokaliseres der rammebetingelsene for eierne er best. Kunnskap og kunnskapsarbeidere flytter på seg og lokaliseres der betingelsene for å utvikle ny kunnskap er best. Det er ikke bare industrien som flytter til Asia, det gjør også kunnskapen, sier Henjesand.

Abelia har møtt:

Bård Vegar Solhjell, nestleder i SV
Marianne Aasen, leder for utdanningskomiteen, AP
Erna Solberg, leder i H
Trine Schei Grande, leder i V
Siv Jensen, leder i FrP
Terje Aasland, leder for Næringskomiteen, AP