Abelia mener:

«Regjeringen ikke burde ha lagt ned forskningsfondet. Noe måtte gjøres, men man burde heller ha tilført fondet ressurser, enn å legge det ned.»

Fakta:

Abelia med tilhørende bransjefora har vært på høringer i fire forskjellige komiteer i forbindelse med statsbudsjettet 2012: Finanskomiteen, Næringskomiteen, KUF-komiteen og Komunal- og forvaltningskomiteen.

Abelia i Næringskomiteen og Finanskomiteen

- Det er ekstra negativt at gaveforsterkningsordningen som stimulerer til privatfinansiert grunnforskning blir lagt ned, sa Chaffey på høringer i Næringskomiteen og Finanskomiteen. Tre andre viktige saker fra Abelia i disse høringene var:

  1. Det bør satses sterkere på virkemidler som etablererstipend og inkubatorstipend som er rettet mot bedrifter i en veldig tidlig fase.
  2. Basisfinansieringen av forskningsinstituttene bør styrkes, slik at de får vilkår som er på linje med konkurrenter i andre land.
  3. Behovet for å styrke de næringsrettede forsknings- og innovasjonsvirkemidlene i budsjettet.

Prioriterer ikke framtiden

- Et stramt budsjett er viktig. Der er vi enige med regjeringen, sa Inge Jan Henjesand, leder for forsknings- innovasjons og næringspolitikk i Abelia på høring i KUF-komiteen. Det blir desto viktigere å prioritere framtiden innenfor det budsjettet som er lagt fram. Det mener Abelia regjeringen ikke har gjort i tilstrekkelig grad, sier Henjesand. 

Forum for fagskoler

Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder i Forum for fagskoler har vært på høring i KUF-komiteen. Det var særlig to saker som ble vektlagt:

  1. Bekymring knyttet til fagskolens plassering i forbindelse med henvisningsprosessen fra det Nasjonale Kvalifikasjonsrammeverket til det Europeiske Kvalifikasjonsrammeverket.
  2. Halvparten av fagskoleutdanningen er uten noen form for finansiering. Det gjør fagskoleutdanningen utilgjengelig for mange. Forum for fagskoler foreslo en rimelig og kostnadseffektiv løsning – stipend på lån til skolepenger.

Se Forum for fagskoler sitt høringsnotat

Forskningsinstituttenes fellesarena

Gunnar Jordfald, daglig leder i Forskningsinstituttenes fellesarena, har vært på høringer i Finanskomiteen, KUF-komiteen og Næringskomiteen. – Det var særlig to ting som var viktig for forskningsinstituttene å peke på, sier Jordfald. Den ene er det faktum at forskningsmidler inndras gjennom beskatning. Den andre er at budsjettet for forskning og utvikling ikke holder tritt med pris- og lønnsveksten. I realiteten går det tilbake, sier han. EU satser bredt på forskning og innovasjon for å løse samfunnsutfordringene og forsvare konkurranseevnen. Hvorfor skal Norge gå på tvers av Europa?

Se FFAs høringsnotat til Finanskomiteen
Se FFAs høringsnotat til KUF-komiteen
Se FFAs høringsnotat til Næringskomiteen

Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge

Foreninger for innovasjonsselskaper i Norge, (FIN), har vært på to høringer. I Næringskomiteen var FIN representert med styreleder Karl-Christian Agerup. – Norge trenger en bedre politikk for å utvikle ideer og nye virksomheter, sa Agerup på høring i Næringskomiteen. I Kommunal- og forvaltningskomiteen var FIN representert med Bjørn Løvlie, rådgiver i FIN. I begge høringene er det særlig tre ting som ble vektlagt:

  1. Bedre finansiering av oppstarts selskaper, særlig i sentrale strøk gjennom landsdekkende ordninger
  2. Økt satsing på inkubatorprogram
  3. Behovet for en ny pollenkapitalordning

Se FINs høringsnotater til Næringskomiteen
Se FINs høringsnotat til Kommunal- og forvaltningskomiteen