Abelia mener

«Staten og Innovasjon Norge bør satse langt tyngre på kapitalvirkemidler i tidlig fase, både gjennom generell næringspolitikk som skatteinsentiver og gjennom mer spissede virkemidler.»

Ferske tall fra EVCA/Perepanalytics viser at over 17 prosent av all venturekapital i Europa ble investert i svenske bedrifter i de tre første kvartalene i 2012, mens norske bedrifter tiltrekker seg i underkant av 5 prosent. Sverige er dermed det land i Europa som tiltrekker seg mest venturekapital per innbygger, kun slått av folkerike Tyskland i absolutte tall, ifølge Reuters.

- Tallene viser at svenskene nå får betalt for at de tar innovasjonspolitikk og mangel på risikokapital på alvor, mens Regjeringen primært er opptatt av å forsvare dagens innretning av virkemiddelapparatet. Til tross for at både NHO, Abelia og Norsk Venturekapitalforening har påtalt  den alvorlige mangelen på risikovillig kapital i en årrekke, så gjør Regjeringen i praksis svært lite for å øke tilgangen på kapital for innovative vekstbedrifter. Forhåpentlig kan Innovasjon Norge-debatten være en vekker som bidrar til at Abelias forslag realiseres, sier Daniel Ras-Vidal, innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia. 

Landsdekkende virkemidler viktigst på kort sikt

Abelia mener Regjeringen bør gi Innovasjon Norge et enklere oppdrag, hvor hovedmålet er økt verdiskaping gjennom å bidra til at det etableres flest mulig internasjonalt konkurransedyktige vekstbedrifter. Landsdekkende virkemidler som behandler gründere og bedrifter likt uavhengig av hvor i landet de befinner seg, bør styrkes på kort sikt. Kvalitet og forretningsmessig potensial bør være avgjørende for hvorvidt et prosjekt får støtte av Innovasjon Norge. Slike vurderinger vil alltid være usikre og Innovasjon Norge må derfor ta risiko. Noen bedrifter vil gå overende mens andre vil lykkes og bidra med nye arbeidsplasser og økte skatteinntekter til fellesskapet. All erfaring viser at det underinvesteres i "ufødte bedrifter" og fremvoksende næringer, og dette er grunnen til at avanserte land har næringspolitiske virkemidler for forskning, innovasjon og risikokapital. (Innovasjon Norge-sjef Gunn Ovesen utdyper dette på en god måte i Innovasjonsbloggen)

Nyskaping og risiko går hånd i hånd.

Risikoen innovative bedrifter møter kan håndteres, men det krever at nye bedrifter kobles med kompetente private kapitalmiljøer som også har god bransjekunnskap. Regjeringens to nye landsdekkende såkornfond som trolig blir operative i løpet av året vil hjelpe, men disse vil likevel ikke kunne investere i stort mer enn 10-12 bedrifter årlig. Nye såkornfond er dermed ikke nok til å øke investeringene i nyskapende bedrifter på et nivå som det altmer oljeavhengige Norge trenger. Staten og Innovasjon Norge bør derfor satse langt tyngre på kapitalvirkemidler i tidlig fase, både gjennom generell næringspolitikk som skatteinsentiver og gjennom mer spissede virkemidler.

Abelia foreslår å styrke tilgangen på risikokapital gjennom følgende tiltak:

  • Generelt skattefradrag for investeringer i yngre bedrifter
    Sverige innfører et generelt skattefradrag for å øke investeringene i nye bedrifter fra og med 1. september. Skattefradrag gis med maks 650 000 SEK per person og år, på investeringer opptil 1,3 millioner SEK. I Norge har Venstre tatt til orde for et lignende forslag, som de kaller for KapitalFUNN. Et skattefradrag vil vesentlig øke tilgangen på kapital for nye bedrifter med innovative produkter, tjenester og forretningsmodeller gjennom at større deler av samfunnet gis insentiver til å investere i nyskaping. Dermed breddes kapitalbasen kraftig, noe som blir viktigere i takt med at banker reduserer sin portefølje av risikofylte lån og investeringer, delvis som en følge av at myndighetene strammer inn og stiller høyere krav til kapitalbeholdning i bankene.
  • Investeringsselskap i tidlig fase
    Svenskene styrker også tilgangen på risikokapital i tidlig fase ytterligere, gjennom at risikokapital nå er etablert som nytt forretningsområde i Almi Företagspartner, tilsvarende Innovasjon Norge i Sverige. Det tidligere investeringsselskapet i tidlig fase; Innovationsbron, ble fusjonert inn i Almi fra og med nyttår. 80 % av bedriftene som Almi og Innovationsbron investerer i, blir videresolgt til nye investorer, noe som vitner om at risikoen blir håndtert på en god måte da de aller fleste selskapene videreutvikles i et fungerende samspill mellom Almi som offentlig investeringsselskap og private investorer.

Les Paul Chaffeys blogginnlegg om Innovasjon Norge-debatten her.

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869