FIN (Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge) består nå av 24 medlemsbedrifter som alle tilbyr innovasjonstjenester til sine eiere og partnere i privat og offentlig sektor, samt virkemiddelapparatet.  Teknologioverføringskontorene (TTOene) på universiteter og høyskoler er nye medlemmer i FIN og Abelia. Det er flere fellestrekk mellom deres kommersialiseringsvirksomhet og inkubator- og klyngevirksomheten til øvrige medlemmer. Flere av medlemmene har også etablert tidligfasekapital som et forretningsområde.

- Etterspørselen etter profesjonelle innovasjonstjenester er økende i hele næringslivet og offentlig sektor. Min hovedoppgave blir å synliggjøre at når innovasjon er svaret på stadig flere samfunnsspørsmål, så må det offentlige styrke finansieringen av selskapene som har som hovedoppgave å koble økende innovasjonsbehov med nytenkende gründere og vekstselskaper, sier Ras-Vidal.

Han vil fortsatt ha hovedansvaret for innovasjonspolitikk i Abelia i tillegg til stillingen som daglig leder i FIN.

- FIN og FINs medlemsbedrifter er nå en integrert del av Abelia takket være en konsolideringsprosess som henholdsvis tidligere rådgiver og styreleder i FIN, Bjørn Løvlie og Terje Handeland, skal ha en stor del av æren for. Ras-Vidal har gode forutsetninger for ytterligere å videreutvikle FIN og styrke innovasjonsselskapenes stilling, sier Bjørn Horten, nyvalgt styreleder i FIN og daglig leder i Borg Innovasjon.

- Det er viktig å styrke kompetansen og kapasiteten hos "de gode hjelperne" i innovasjonsselskapene og TTOene som skal hjelpe vekstbedriftene med å få til vekst og internasjonalisering. Det er viktig at støtten i større grad belønner samarbeid mellom forskningsparker, inkubatorer, TTOer, NCEer og andre innovasjonsaktører, slik at bedriftene finner bransje- og markedskompetansen de trenger, sier Paul Chaffey, administrerende direktør i Abelia.

FINs fire næringspolitiske mål

1. Et samordnet virkemiddelapparat med effektive operatører

Innovasjonsselskapene skal styrkes som regionale nav for verdiskaping.  SIVA, IN, Forskningsrådet skal utrede grunnlaget for å etablere større og mer slagkraftige innovasjonsmiljøer med koordinert programfinansiering fra FORNY-, klynge- og inkubatorprogrammer.
• Etablere en resultatbasert finansiering av innovasjonsselskaper på 250 mill. kr for utvikling av de beste prosjektene

2.  Styrket finansiering til gründere og vekstbedrifter

• Skattefradrag for investeringer i yngre vekstbedrifter
• 250 mill. kr til landsdekkende etablerertilskudd som ligger fast over tid
• 500 mill. kr i statlig tidligfasekapital i et nytt investeringsselskap, ref. Almi Invest i Sverige

3. En handlingsplan for kommersialisering av forskning

• Gjennomføre en 5-års-plan for å øke kommersialiseringen av forskning gjennom TTO-ene, en styrket FORNY-ordning og incentiver for økt næringsrettet forskning.  TTO-enes virksomhet må styrkes av universitetene som allerede har en lovpålagt innovasjonsoppgave.

4. Global Centres of Expertise (GCE)

• Etablere et nytt klyngeprogram for globalt ledende klynger

Se også Paul Chaffeys blogginnlegg om "Uro om kapitaltilgang for små bedrifter"

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869