Samme undersøkelse fastslår at vi mener det offentlige er svake på å ta i bruk nye løsninger.
-Velferdsstaten står overfor sin største utfordring noensinne. Eldrebølgen vil svekke kvaliteten på omsorgen om vi ikke tar i bruk nye løsninger som gjør at flere kan bli boende lengre hjemme. Nordmenn forventer at politikerne tenker nytt om velferden, sier Abelia-leder Paul Chaffey.

Vil ha mer innovasjon i offentlig sektor

Tre av fire nordmenn mener vi må investere mer i nyskapende løsninger for offentlig sektor. På Vestlandet ønsker hele åtte av ti nordmenn seg mer nyskapende løsninger. Samtidig mener syv av ti nordmenn at offentlig sektor er for lite flinke til å ta i bruk nye løsninger. Særlig lokalt velger kommunene nesten konsekvent gammeldagse løsninger og nærmest utelukker nytenking.

- Kommunene er mindre innovative enn innbyggerne. Den langsomme innføringen av velferdsteknologi skyldes ikke bare manglende vilje, men mange kommuner mangler kompetanse til å gjennomføre egne teknologiprosjekter. Det gir lite mening at hver kommune skal finne opp hjulet på nytt, når det i stor grad er snakk om å ta i bruk eksisterende teknologi. Økt bruk av velferdsteknologi vil heve livskvaliteten for tusenvis av eldre, sier Chaffey

Gutta vil utvikle velferdsstaten med teknologi

Særlig menn ser positivt på hvordan teknologi kan videreutvikle velferdsstaten. 83 prosent av alle menn mener ny teknologi kan videreutvikle velferdsstaten. Samlet støttes påstanden av 78 prosent av befolkningen. Særlig Oslo-folk og Trøndere er positive til å ta i bruk teknologi for å løse velferdsstatens utfordringer. - Nordmenn har tilgang på nyskapende teknologi hjemme og har selv opplevd hvordan den teknologiske revolusjonen har endret hverdagslivet. Da blir det frustrerende at velferdstjenestene tilbys på samme måte som i forrige århundre. For å øke kvaliteten i omsorgen for framtidens eldre må vi ta nye løsninger i bruk. Omsorgsteknologi vil dessuten øke kvalitetstiden i møtet mellom omsorgspersonell og bruker, sier Chaffey.

Ber stortinget ta grep

Regjeringen la nylig frem sin stortingsmelding om innovasjon i omsorg, Morgendagens omsorg. Regjeringen anerkjenner utfordringene og behovet for å tenke nytt i omsorgsektoren. Selv om tiltak som nytt innovasjonsprogram mot 2020 og et nasjonalt program for velferdsteknologi er viktige grep, er tiltakene i stortingsmeldingen utilstrekkelige. Abelia ber Stortinget ta grep, når Helse- og omsorgskomiteen avlegger sin innstilling 6. Juni. - Den mest sentrale utfordringen er å få kommunene til å benytte seg av tilgjengelig teknologi som skaper bedre velferd for brukerne. Nordmenn er utålmodige etter å se nye løsninger bli tatt i bruk. Velferd handler ikke bare om bygninger men om utstyr og teknologi. Stortinget bør ta ansvar for å presse regjeringen til å gå fra forsøk og pilotprosjekter til kontrakter og innkjøp, sier Chaffey.

Innovasjon og teknologi gir bedre velferd

Mye teknologi er allerede tilgjengelig, men kjøpes ikke inn. Det skyldes at kommunene fortsatt har for liten kjennskap til mulighetene ny teknologi gir for nye og mer effektive tjenester, begrenset kompetanse på innovasjon gjennom offentlige innkjøp og kortsiktige budsjetter som hindrer langsiktig lønnsomme investeringer. Det er et stort behov for kompetansehevende tiltak for å profesjonalisere kommunale innkjøp. Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for 400 milliarder kr/år.

- Problemet er at Regjeringen ikke gir kommunene noen nye verktøy til å kjøpe inn nye, bedre og tryggere løsninger. Vi foreslår å øke bruken av innovative offentlige anskaffelser i kommunene gjennom en særskilt tilskuddsordning på 500 millioner for å skape synlig, konkret og forutsigbar etterspørsel velferdsteknologi og tjenester, som i Danmark, sier Chaffey.

Abelias plan for bedre velferd:

  • Øk bruken av innovative offentlige anskaffelser i kommunene gjennom en risikoavlastende tilskuddsordning på 500 mill. kr/år for å sikre forutsigbar etterspørsel av velferdsteknologi fra det offentlige
  • Innfør skattefradrag for privatpersoner som ønsker å tilrettelegge for en trygg og aktiv alderdom ved innkjøp av velferdsteknologiske løsninger i eget hjem
  • Etabler mål for kompetanseheving for å profesjonalisere innkjøpsfunksjonen i kommunene og premier større anskaffelser av velferdsteknologi og tjenester
  • Åpne forsknings- og innovasjonsvirkemidlene innen helse- og omsorg for næringslivet
  • Øk tilgangen på offentlig risikokapital i tidlig fase på lik linje med Almi i Sverige
  • Gi SSB oppdraget å fremskaffe kvalitetssikret statistikk for helse- og velferdsteknologi for å følge utviklingen over tid og sette nasjonale mål for norsk næringsutvikling og eksport

Her finner du resultatene fra undersøkelsen om eldre og velferd i .pdf-format

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869