Frode Lærum er en viktig drivkraft og en ildsjel på et sykehus som har fått ensporet negativ omtale i pressen i det siste. Det har ført til at de gode initiativene som skjer ved sykehuset ikke har blitt særlig synlige.

Ahus ligger nemlig svært langt fremme når det gjelder mobile helsetjenester. De tar i bruk ny teknologi og finner nye løsninger som gir en bedre hverdag både for helsepersonell og pasienter. Lærum selv er utnevnt til Ridder 1.klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs orden, blant annet for å koble sin grunnleggende forskning med ny teknologi. – Mobilt røntgen er bare ett eksempel, sier Lærum. Sammen med Kjeller Innovasjon, Eggs design og Lørenskog kommune har han tatt ideen om mobilt røntgen ett hakk videre.

Ahus mobil

Kjeller Innovasjon leder mange prosjekter på Ahus. Da Lærum ønsket å utforske behovet for mobile helsetjenester videre, var det naturlig å samarbeide med Kjeller Innovasjon, som er medlem i Abelia. – Et slikt prosjekt har behov for finansiering, sier Mari Lie Venjum, prosjektleder i Kjeller Innovasjon. Vi bestemte oss for å søke om midler fra Designdrevet innovasjonsprogram, (DIP), gjennom Norsk Designråd. Søknaden vår ble innvilget. Slik ble Ahus mobil til. Uten denne finansieringen hadde det blitt med ideen, sier Venjum.

Tverrfaglighet som mantra

Støtte fra DIP forutsetter at prosjektet tar inn designkompetanse tidlig i idefasen, slik at designtekning blir integrert fra starten. - Å samarbeide med designere er en berikelse som vi tidligere har vært lite oppmerksomme på. Design som prosess er en tilnærming som gir en mye bedre helhetstenkning enn det vi har vært vant med. Tverrfagligheten har blitt et mantra i arbeidet med å utvikle nye helsetjenester hos oss, sier Lærum. Jeg vil si at tverrfagligheten er en suksessfaktor for å få til gode og brukervennlige helsetjenester som er tilpasset et moderne samfunn, sier han.

Ahus mobil er en tjeneste der man flytter utstyr istedenfor pasienter. Dermed vil undersøkelsen av pasientene skje der pasienten er – for eksempel på institusjon, sykehjem, privatboliger og i fengsel. Transport av pasienter til og fra sykehuset der det aktuelle utstyret og ekspertisen befinner seg er både tidkrevende, kostbart og ikke minst belastende for de svakeste pasientene, som ofte befinner seg på sykehjem, sier Lærum. Med den teknologien, størrelsen på utstyret og kvaliteten som finnes på digitale bilder i dag, er det ingen ting som tilsier at vi skal fortsette på gammelmåten med å frakte pasientene frem og tilbake, sier han.

Utfordrer gamle systemer

Lærum sin måte å tenke på utfordrer de eksisterende systemene i helsevesenet. – Noen ganger lurer jeg virkelig på om myndighetene ønsker moderne helsetjenester, sier han. Både finansieringsordningene og de eksisterende strukturene viser liten vilje til nytenking. Mobilt røntgen er bare ett av mange eksempler på nye mobile løsninger som har kommet for å bli. Likevel er det stor usikkerhet knyttet til hvor lenge vi kan tilby denne tjenesten. Finansieringen er spredt blant mange aktører, noe som gjør den svært sårbar dersom en aktør velger å trekke seg, sier Lærum. Han etterlyser en helhetlig tankegang også oss politikerne og myndighetene. – Mulighetene for å teste ut nye tjenester er tilstede gjennom prosjektfinansiering. Men å få tjenestene etterpå inn i et bærekraftig og forutsigbart finansieringssystem synes nesten uoverstigelig. Da konkurrerer vi med de konvensjonelt leverte helsetjenestenes finansiering. Og der vet ”systemet” tydeligvis å beskytte og konservere de rådende makt- og ressursforhold mot truende endringer, sier en engasjert Lærum.

Helsevesenet og teknologi

- Ahus mobil og mobilt røntgen er et utrolig godt eksempel på hva teknologi kan bidra med i helsevesenet, sier Paul Chaffey. Dette viser tydelig at det er ingen motsetninger mellom bruk av teknologi og god pasientomsorg, sier han. Tvert imot er det slik at teknologien gjør det mulig å unngå det helt ulogiske i at syke mennesker må reise til friske mennesker for å få behandling, men at man i stedet flytter utstyret til de som er syke slik at de slipper belastningen. Det ser smart ut å bruke internett til å ta seg av transporten av bildene, sier Chaffey.

Om DIP: DIP, designdrevet innovasjonsprogram deles ut av Norsk Designråd. Fristen for å søke støtte i år er 29. mai. Du kan lese mer om ordningen på Norsk Designråd sine websider.

Deltakere i Ahus mobil: Bente Heggedal Gerner, Ahus. Kirsten Dawn Elvsaasm Ahus. Jan Emil Kristoffersen, Ahus. Kjell Borthne, Ahus. Frode Lærum, Ahus. Per Wium, Lørenskog kommune. Nanna Werner, Lørenskog kommune. Else Pran, Kjeller Innovasjon. Mari Lie Venjum, Kjeller Innovasjon. Jan Walter Parr, Eggs Design. Ingvill Hoffart, Eggs Design.

Kortversjon av konspetbeskrivelsen til prosjektet Ahus mobil  finner du her

Sluttrapporten til prosjektet mobilt røntgen finner du her

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094