Fra NoU til handling

«Abelia mener at svakhetene med Hagen-utvalget ikke er det som står der, men det som ikke står der, og som bør være en del av den politiske oppfølgingen»

Abelia gir i hovedsak sin støtte til de fem forslagene som er omtalt i NoU 2011:11 Innovasjon i omsorg.

De fem forslagene ble understøttet og utdypet i prosjektet Arena Ny Omsorg. Arena Ny Omsorg har vært Abelias initiativ for å bidra til å konkretisere innholdet i Hagen-utvalget, og for å bidra til å løse fremtidige utfordringer i pleie- og omsorgssektoren. Prosjektet har munnet ut i konkrete forslag, og konseptet og innovasjonsmetodikken i Arena Ny Omsorg har blitt videreført av Høyskolen i Gjøvik (HiG).

På tross av at Abelia i all hovedsak stiller seg bak forslagene i NoU’en, mener vi at den store svakheten med NoU’en ikke er det som står der, men det som ikke står der. Abelia mener at forslagene og resonnementene i NoU’en hadde fått økt relevans om de i større grad hadde:

  • vurdert hvordan privat næringsliv kan bidra utover det å være underleverandører til kommunal tjenesteyting
  • vært drøftet i lys av samhandlingsreformen og de demografiske utfordringene vi står overfor

- Debatten og den politiske oppfølgingen bør fremover dreie seg om hvordan kommunene skal innrette sin virksomhet for å tiltrekke seg mennesker og kompetanse, og hvordan det private næringsliv kan bidra til å løse untfordringene i omsorgsektoren, sier Chaffey