Overmoden problemstilling

Evalueringen av Innovasjon Norge viser et stort men ubenyttet potensial for å utløse mer innovasjon og verdiskaping. - Dette er en kjent problemstilling som det ikke har vært tatt tak i, sier Paul Chaffey i Abelia. Næringslivet står overfor store endringer i årene som kommer. Innovasjon vil skje i særlig grad, ikke bare innad, men mellom bedrifter og i nær kopling til kunnskaps- og universitetsmiljøer. De viktigste innsatsfaktorene i næringslivet vil ikke lenger være kapital, bygninger eller utstyr, men immaterielle verdier og menneskene selv. Innovasjon Norge må finne sin plass i denne nye virkeligheten.

Koordineringen må bli bedre

I dag mottar Innovasjon Norge en omfattende mengde styringssignaler fra ulike departementer og fylkeskommuner. Signalene er i praksis så lite koordinert at det hemmer både kreativitet og gjennomføringskraft. Målet bør være å gå fra detaljstyring til rammestyring og skape en mer effektiv aktør med betydelig større fleksibilitet og handlingsrom. Færre og landsdekkende virkemidler med dokumentert innovasjonshøyde må være hovedregelen. - Kravet til innovasjonshøyde må også være likt over hele landet, sier Chaffey. Det vil bidra til at midlene tilfaller prosjekter hvor innovasjonshøyde, kvalitet og forretningsmessig potensial er styrende kriterier.

Savner helhetlig gjennomgang

Abelia beklager også at evalueringer av andre deler av virkemiddelapparatet, som SIVA og Norges forskningsråd i så liten grad ses i sammenheng. Når evalueringen av Forskningsrådet foreligger er tiden moden for en helhetlig gjennomgang av de samlede virkemidlene for forskning og innovasjon i Norge, mener Abelia.