Kjell Erik Øie, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet
Kjell Erik Øie, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Statssekretær Kjell Erik Øie møtte Næringslivets kontaktutvalg 14. mars for å diskutere den kommende stortingsmeldingen om innovasjon i omsorg. Deltakerne i kontaktutvalget var godt forberedte og hadde gjennomgått Arbeiderpartiets partiprogram på området "Omsorg, trygghet og frihet" på forhånd. Flere pekte på at partiprogrammet legger stor vekt på å øke antall årsverk i omsorgssektoren, og for lite vekt på mulighetene som teknologi gir for å organisere omsorgstjenester og samspillet mellom borgeren og det offentlige helsevesenet på nye måter. Antallet nordmenn over 67 år vil øke fra 650 000 til 1,5 millioner innen 2050. Om vi fortsetter å løse utfordringene i velferds- og omsorgssektoren uten å endre organiseringen og bruke teknologi på smarte måter, vil det føre til at en av tre må jobbe innen helse og omsorg i 2050.

- Det sier seg selv at det ikke er nok med flere varme hender. Den største endringskraften i samfunnet kommer fra borgerne og brukerne av ny teknologi. Politikken må gå fra beste til neste praksis og flytte flere oppgaver til borgerne, i et smart samspill med de varme hendene, sa leder i kontaktutvalget, Flemming Hegerstrøm fra Hospital IT.

Grensene mellom hjem og sykehjem er i ferd med å hviskes ut, og velferdsteknologi vil være et viktig bidrag for å muliggjøre utviklingen, svarte Øie, og viste til at meldingen er tydelig på at norsk næringsliv har en viktig rolle på dette området.

Møteplasser for bedre offentlige innkjøp

Statssekretær Øie viste til at et viktig grep i stortingsmeldingen vil være å bidra til  at det etableres flere arenaer og møteplasser mellom det offentlige og privat næringsliv, slik at kommunene kan bli en bedre og mer robust bestiller. Øie var tydelig på at man må over fra små piloter til storskala implementering av velferdsteknologi, og at meldingen derfor vil komme med nasjonale grep som kan fremskynde en slik utvikling. Medlemmene i utvalget var positive til dette og flere la også vekt på at kompetansen på innovative offentlige innkjøp må bli bedre, samtidig som kommuner som ønsker å gå foran må gis en risikoavlastning i form et økonomisk stimuli.

Næringslivets kontaktutvalg sendte i januar et innspill til stortingsmeldingen om innovasjon i omsorg. Innspillet vektlegger at det trengs store endringer for å lykkes med en satsing på økt utvikling og bruk av velferdsteknologi. Det mest sentrale er å etablere økt etterspørsel og et reelt marked for norske bedrifter som vil bidra til en trygg og aktiv alderdom.

Næringslivets kontaktutvalg – 10 forslag for økt innovasjon i omsorg

Etabler et marked for velferdsteknologi gjennom å stimulere etterspørselen

  • Øk bruken av innovative offentlige anskaffelser i kommunene, i tråd med forslaget i NHOs "Innovasjon+" om en særskilt tilskuddsordning på 500 mill. kr/år innen 2015
  • Etabler en særskilt offentlig finansieringsløsning som sikrer forutsigbar etterspørsel av velferdsteknologi fra det offentlige, og bruk erfaringene fra danske "Fonden for velfærdsteknologi" og "Canada Health Infoway"
  • Innfør skattefradrag for privatpersoner som ønsker å tilrettelegge for en trygg og aktiv alderdom ved innkjøp av velferdsteknologiske løsninger i eget hjem
  • Profesjonaliser innkjøpsfunksjonen i kommunene og premier større anskaffelser av velferdsteknologiske produkter og tjenester
  • Etabler mål for kompetanseheving for kommunale innkjøpere og tjenesteutøvere
  • Etabler nasjonale mål for innkjøp og bruk av velferdsteknologiske produkter og tjenester i kommunene.

Tilrettelegg for norsk næringsutvikling og eksport av velferdsteknologi

  • Åpne forsknings- og innovasjonsvirkemidlene innen helse- og omsorg for næringslivet – innovasjon i offentlig sektor oppstår gjennom bidrag fra et mangfold av aktører
  • Krev åpne og kompatible teknologivalg – helseapplikasjoner må sikre samhandling mellom eksisterende og nye løsninger i kommune og stat
  • Øk tilgangen på offentlig risikokapital i tidlig fase på lik linje med Innovationsbron/Almi i Sverige – etabler egenkapitalvirkemidler som et nytt forretningsområde i Innovasjon Norge
  • Gi SSB oppdraget å fremskaffe kvalitetssikret statistikk for helse- og velferdsteknologi, både for å følge utviklingen over tid, og for å kunne sette ambisiøse nasjonale mål for norsk næringsutvikling og eksport

Her kan du lese hele innspillet til stortingsmeldingen om innovasjon i omsorg.

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869