Forskning og kunnskap er bra, kontrakter og innkjøp ville vært bedre

Regjeringen la i dag frem sin stortingsmelding om innovasjon i omsorg, stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg. Regjeringen anerkjenner utfordringene og behovet for å tenke nytt i omsorgsektoren. Tiltak som nytt innovasjonsprogram mot 2020 og et nasjonalt program for velferdsteknologi er viktige grep, men næringslivets potensial som løsningsleverandør er dessverre undervurdert.

- Det er positivt at regjeringen ønsker mer kunnskap og innovasjon i omsorg. Men de glemmer at innovasjon vil skje i et samspill mellom offentlige aktører og privat næringsliv. Ansvaret for å gjennomføre strategien fremstår som fragmentert og overlates til Helsedirektoratet, InnoMed, regionale aktører og kommunene. Utfordringen er å få kommunene til kjøpe inn tilgjengelig teknologi som skaper bedre livskvalitet for de eldre, sier Paul Chaffey, administrerende direktør i Abelia.

Eldrebølgen må møtes med innovasjon

Over 650 000 nordmenn har passert 67 år. I 2050 vil dobbelt så mange, halvannen million nordmenn, ha passert pensjonsalder. Allerede om 12 år vil staten gå med underskudd. Ifølge Perspektivmeldingen får vi et finansieringsbehov i 2060 på seks prosent av BNP dersom ingenting gjøres.
- For å opprettholde samme kvalitet i omsorgen må vi tenke helt nytt rundt helse og omsorg for framtidens eldre. Eldrebølgen vil utløse enorme utgifter for velferdsstaten og legge beslag på en stadig større andel av den arbeidsføre befolkningen. Derfor må vi se etter løsninger som kan virkeliggjøre ambisjonen om en trygg og aktiv alderdom på en bærekraftig måte. Det handler om å ta nye løsninger i bruk, slik at flere eldre kan bo hjemme lengre, og om å lette behovet for ansatte uten å redusere kvalitetstiden i møtet med brukeren, sier Chaffey.

Svak innkjøpskompetanse i kommunene ikke adressert

De fleste eldre ønsker å bli boende lengere hjemme, en undersøkelse   viser at 3 av 4 over 50 år ønsker å bo hjemme fremfor på institusjon. Brukernes ønske er også det mest lønnsomme for samfunnet. I dag må likevel mange eldre på institusjon, selv om det finnes løsninger som kunne forlenget botiden i eget hjem.
- Teknologien er allerede tilgjengelig. Men kommunene har fortsatt for liten kjennskap til mulighetene, begrenset kompetanse på innovasjon gjennom offentlige anbud og kortsiktige budsjetter som hindrer investeringer i langsiktig lønnsomme tiltak, sier Chaffey.
Det er bra at stortingsmeldingen introduserer "Velferdsteknologiens ABC" for å øke kompetansen om velferdsteknologi for omsorgsarbeidere, men det mangler tiltak for å heve innkjøpskompetansen i kommunene. Hvis velferdsteknologi ikke blir kjøpt inn og tatt i bruk, blir ABC en teoretisk øvelse. 

Bruk forbrukermakten din, Jonas

Offentlig sektor kjøper i 2013 varer og tjenester for mer enn 400 milliarder. Særlig lokalt ser vi at kommunene nesten konsekvent velger konservative løsninger og at anbudene nærmest utelukker innovasjon i tjenesteproduksjonen. Dette henger sammen med at mange kommuner består av små enheter med begrenset kunnskap og store budsjetter, ikke har kjennskap til hvilke tilbud og løsninger finnes. En undersøkelse foretatt av KS viser at halvparten av landets kommuner ikke har vurdert velferdsteknologi i deres fremtidige planer
- Kommunene favoriserer trygge, men ineffektive løsninger og resultatet er nesten ingen fornyelse. På den måten misbruker det offentlige sin forbrukermakt, og brukerne får et dårligere tjenestetilbud. To års forlenget botid i hjemmet sparer samfunnet for halvannen million for hver eldre som bor lengere hjemme. Samtidig som flere eldre vil oppleve en aktiv og trygg alderdom, sier Chaffey.

La markedet virke

Abelia har foreslått å sette av 500 millioner til å styrke innovasjon i offentlige tjenester. Slik kan kommunene få bistand og risikoavlastning når de å velge nyskapende løsninger. På den måten kan det offentlige bli en pådriver for implementeringen av teknologi innen velferd og tjenesteproduksjon og frigjøre store samfunnsressurser til andre formål.
- Investeringer koster, men kan spare oss for penger. Og dette er tjenester det blir behov for i hele verden. Dersom vi er tidlig ute og inviterer inn næringslivet, er eksportmulighetene store, sier Chaffey.

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869