Det var god anledning til å utveksle erfaringer med andre som interesserer seg for temaet innovasjon
Trond Giske i samtale med Karl-Christian Agerup, administrerende direktør i Forskningsparken

Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge (FIN), avholdt årskonferanse på Forskningsparken 29. mai, i samarbeid med Abelia. Det ble en vellykket dag med fokus på vilkår for vekst.

Vekstpotensialet størst i tidlig fase…

Nærings- og handelsminister Trond Giske innledet konferansen med å presentere den nye stortingsmeldingen "Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF". Giske la vekt på at meldingen markerer startskuddet på flere prosesser, blant annet knyttet til utvikling av et enklere virkemiddelapparat og bedre ordninger for tidligfasekapital. Han pekte på at FIN og Abelia har klart å sette søkelys på behovet for bedre virkemidler i den tidligste fasen, både hva gjelder kompetanse og kapital. I tillegg viste Giske til at insentiver for forretningsengler gjennom "matching funds", kan være et av flere interessante forslag som kan øke omfanget av vekstbedrifter.

- Det er positivt at statsråden er åpen for å diskutere nye måter å løse gamle problemer på, kommenterer Paul Chaffey, administrerende direktør i Abelia. Anthony Kallevig fra LO sa seg enig i behovet for bedre ordninger for tidligfasekapital og pekte på at inkubatorordningen i Norge må styrkes betydelig for å øke omfanget av nye vekstbedrifter og verdiskaping. Bjørn Løvlie, rådgiver i FIN, presenterte resultatene fra kartleggingen av medlemmenes aktivitet, noe som synliggjorde omfanget av innovasjonsselskapenes bidrag til verdiskaping, deres investeringsvirksomhet gjennom aktivt eierskap, samt hvor mye lavere finansieringsnivået for inkubasjonsvirksomhet er i Norge, sammenlignet med Sverige.

…noe svenskene har tatt konsekvensen av

Anders Nilsson er inkubatoransvarlig på Innovationsbron, et statlig selskap som kombinerer investeringer i tidlig fase med resultatbasert finansiering av inkubasjon. Innovationsbron har klart å snu finansieringsmodellen for inkubasjon på hodet. Ved å være tydelige på hva som er målet med virksomheten og kun tilby driftsfinansiering til de beste inkubatorene, har staten i Sverige gått fra å tilby basisfinansiering til toppfinansiering. Det har mobilisert de mest offensive regionale eierne av svenske forsknings- og teknikkparker, samt gitt et kraftig stimuli til kvalitetsforbedring av selve inkubasjonsprosessene.

Sistnevnte var også Magnus Lundin, vd i FINs søsterorganisasjon SISP (Swedish Incubators and Science Parks), enig i. SISP arbeider aktivt med å utvikle Sveriges inkubatorer og viste til at SISPs innspill til svenske myndigheter er nærmest identiske med FINs; bedre tilgang på tidligfasekapital og økt finansiering av inkubasjonsvirksomhet til de som leverer resultater. Dagen ble avsluttet med en næringspolitisk debatt ledet av Paul Chaffey, hvor de to svenskene, Terje Handeland og nestleder i Næringskomiteen, Svein Flåtten fra Høyre, også deltok. Styreleder i FIN, Terje Handeland, pekte på behovet for bedre virkemidler i bedriftenes tidligste fase, og oppfordret både myndigheter og virkemiddelaktører til å bruke innovasjonsselskapene som koordinerende aktører for ulike virkemidler som FORNY-, NCE- og Arena-programmene. Både statsråden og de mest ivrige deltakerne fikk med seg en guidet omvisning på Forskningsparkens nye Startup Lab, ledet av Karl-Christian Agerup, administrerende direktør i Forskningsparken og vert for FINs Årskonferanse 2012.

Se filmen om Innovationsbron

SISPs omtale av konferansen

Presentasjonene

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869