I ett år har Gründerrådet, et utvalg nedsatt av Kommunal- og regionaldepartementet, arbeidet frem en rekke forslag for en bedre gründerpolitikk. - Abelia og FIN setter stor pris på at myndighetene på denne måten setter fokus på vilkår for vekst og entreprenørskap i Norge. Det sier Daniel Ras-Vidal, innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia. I høringsinnspillet gir Abelia en tilbakemelding på helheten i rapporten, samt kommenterer de konkrete hovedrådene fra Gründerrådet. Det vil kreve både kompetanse og kapital for å få flere gründerbedrifter til å vokse og oppnå internasjonal suksess. Abelia anbefaler at følgende fire forslag bør prioriteres, dersom en ønsker å legge bedre til rette for flere vekstbedrifter og økt verdiskaping fremover.

Abelia og FINs prioriterte tiltak for flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og gode innovasjonsmiljøer 

  1. Etabler et nytt landsdekkende tidligfasevirkemiddel for vekst i Innovasjon Norge på 220 mill. kr/år
  2. Etabler et resultatbasert inkubasjonsprogram på 150 mill. kr/år for å skape flere internasjonalt orienterte vekstbedrifter
  3. Gi et av de nye såkornfondene forutsetninger for å investere i tidlig fase
  4. Etabler et helstatlig investeringsselskap i den aller tidligste fasen, inspirert av Innovationsbron i Sverige

Les mer i Gründerrådrapporten og Abelia/FINs høringsinnspill. Innspillet ble også sendt - i tillegg til Kommunal- og regionaldepartementet - til Nærings- og handelsdepartementet, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.