Fakta:

Pollenkapital = Kapital som investeres i den tidligste oppstartsfasen av nye vekstbedrifter.
Såkornkapital = Kapital som investeres i fasen etter pollenkapitalfasen. Dette er også en tidlig fase og er normalt i utviklingsfasen før markedsintroduksjon av produkt/tjeneste.
"Born Globals" = Nyetablerte vekstbedrifter som startes opp med tanke på introduksjon på et internasjonalt marked fra starten av.
Inkubasjon = En prosess hvor idéhaver blir tilbudt profesjonell assistanse av et innovasjonsselskap i forbindelse med etablering og utvikling av nye kunnskapsbaserte virksomheter.
Etablerertilskudd = tilskudd til idéhavere/gründere som innvilges av Innovasjon Norge.

Abelia og Foreningen for Innovasjonsselskapene i Norge (FIN) har i møter med politiske myndigheter og virkemiddelaktørene spilt inn sitt syn på utfordringene som meldingen bør løse.

Store ambisjoner - liten finansiering

Gjennomgangen viser at det i realiteten brukes små summer på to viktige oppgaver knyttet til etablering av flere innovative vekstbedrifter; inkubasjon og tidligfasekapital. Dagens programmer for inkubasjon (SIVA), kommersialisering av forskning (FORNY-Forskningsrådet) og klyngeprogrammer (Innovasjon Norge) har likhetstrekk i forhold til oppgaver. Virkemiddelaktørene bør i større grad samarbeide om utvikling av felles innovasjonsmiljøer i stedet for å ha tre parallelle programtyper med beslektede oppgaver. Ikke minst fordi dagens programmer gjennomgående er små og svakt finansierte, både i henhold til drift og tilgjengelig kapital for gründere.

Behov for et resultatbasert inkubatorprogram

SIVAs inkubatorprogram mottar en årlig bevilgning fra Regjeringen på 48 mill. kr. Av dette brukes om lag 36 mill. kr til å finansiere inkubasjon i innovasjonsselskapene. I Norge er tilskudd pr inkubator i liten grad differensiert og varierer mellom 0,8 – 1,5 mill kr, mens svenske inkubatorer konkurrerer om å få tilskudd på 1,5 – 4,5 mill. kr, på bakgrunn av kontinuerlig måling av aktivitetsnivå og resultater.  - Et tilnærmet flatt inkubatortilskudd som er uavhengig av aktivitetsnivå og resultater, men avhengig av geografisk lokalisering, premierer ikke de beste innovasjonsselskapene. Vi trenger bedre inkubatorer som kan levere flere "born globals". Da må inkubatorene stimuleres til konkurranse og gis insentiver for spesialisering, kompetanseheving og internasjonalisering, sier Daniel Ras-Vidal, innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia.

Bedre ordninger for tidligfasekapital

På tidligfasekapitalsiden viser analysen stor mangel på tilgjengelig tidligfasekapital; både når det gjelder tilskudd, pollenkapital og såkornkapital. For potensielle entreprenører er den landsdekkende etablerertilskuddsordningen på ubetydelige 20 mill. kr. Denne bør økes til 150 mill. kr samtidig som det etableres en "fast track"-ordning for innovative vekstbedrifter i samarbeid med innovasjonsselskaper med tilknyttede investeringsselskaper/fond. Såkornfondene er nå tomme på kapital til nyinvesteringer. Vår gjennomgang viser dessuten at sistnevnte type fond altfor sjelden investerer i den tidligste og mest risikofylte fasen. Rundt ti innovasjonsselskaper i FIN har på egen hånd bygget opp investeringsvirksomhet som bør utvikles videre med statlig medvirkning. I Sverige har staten bygget opp et nasjonalt pollenkapitalselskap som investerer i de mest lovende vekstselskapene, en løsning som også bør utredes for Norge. - Det er et paradoks at det brukes så lite offentlige penger på den krevende kommersialiseringsfasen i Norge, når vi vet at det ikke mangler på gode innovasjonsprosjekter. Når vi nå ser konturene av en varig tosporsøkonomi i Norge, er det enda viktigere enn før å sikre kapital til gjennomføring av flere lovende innovasjonsprosjekter på tvers av næringer og kunnskapsområder, avslutter Ras-Vidal.

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869