Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sier til Aftenposten torsdag at det ikke blir noen behandling i Stortinget av EUs datalagringsdirektiv nå. Hun gir uttrykk for at regjeringen trenger mer tid, og at det vil gå enda ett år før Stortinget skal behandle om direktiv 2006/24/EF skal bli del av norsk lov.

Den videre prosessen vil være slik at Samferdselsdepartementet sender ut et høringsnotat rundt årsskiftet, og at det blir en frist for å komme med høringsuttalelser på tre måneder. Da vil det høyst sannsynlig ikke komme noe lovforslag fra Regjeringen før tidligst neste sommer.

-  Vi forstår selvsagt behovet for å bruke slike data til å bekjempe terrorisme og kriminalitet, men det er et veldig drastisk inngrep å lagre slike data over lengre tid også når det ikke er noen mistanke om noe ulovlig. Dessuten vil et omfattende krav om datalagring også påføre tele- og internettoperatører store kostnader hvis de må lagre andre data enn de som er nødvendige for fakturering. Den høringsprosessen regjeringen nå legger opp til kan bidra til å avklare konsekvensene av direktivet på en tydeligere måte , sier Paul Chaffey. 

Abelia har fulgt EUs arbeid med et datalagringsdirektiv gjennom flere år og hatt kritiske synspunkter til omfanget av lagring av persondata gjennom hele denne prosessen.

Her kan man lese hva Abelia sa om forslagene som forelå i 2004.

Her kan man lese hva Abelia sa om det daværende forslaget fra EU-kommisjonen våren 2006.