Fakta om Ludvigsen-utvalget:

Et offentlig utvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet. Formålet med utvalget er å vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv. 3. september ble delutredningen "Elevenes læring i fremtidens skole" overlevert Kunnskapsministeren.

- Ikke undervurder betydningen av teknologiendringene

Ludvigsen-utvalget gjør en meget viktig jobb, og Norge må ikke undervurdere betydningen teknologiendringene får, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia. IKT kan ikke forstås som en bransje, og det er også mye mer enn et verktøy for å løse oppgaver. Teknologiutviklingen vil føre til gjennomgripende endringer i måten vi lever og skaper verdier på. Det innebærer at manuelle oppgaver erstattes av maskiner – og dermed frigjør ressurser til annet - men teknologi kan også føre til grunnleggende endringer i måten verdier skapes på i et globalt marked. Det er helt avgjørende at Norge aktivt møter denne utviklingen. Det handler om utdanning som integrerer teknologi, men også om å ha en arbeidsmarkeds- og innovasjonspolitikk som tar høyde for store teknologiske endringer, sier Haugli.

- Vi må heller ikke glemme at øvelse i kreative fag stimulerer barn til å tenke selvstendig, bli mer innovative og dermed se nye løsninger og andre koblinger, sier Haugli. Musikk, kunst og formgivning stimulerer andre sanser, og kanskje viktigst, - det øver øyet for estetikk. Steve Jobs var først og fremst et teknisk geni, men grunnleggende hadde han forståelsen for at designprosessen styrker produktets markedsposisjon. I dag har ”alle” eplet i hånden.

Les mer om hva Abelia mener om kreativitet i skolen

Abelias 5-punkts-liste:

  • Vi må øke kapasiteten i norsk IKT-utdanning, og sikre rask vekst i studieplasser innenfor informatikk. Vi mener kapasiteten må økes med 25 % innen 2015 og 50 % innen 2018.
  • Vi trenger et nasjonalt kompetanseløft blant lærere og ledere i skolen og i lærerutdanningene, både når det gjelder digital systemforståelse og pedagogisk bruk av læringsteknologi og digitale læremidler.
  • Det må etableres nytt studieløp innen lærerutdanningene fra 2016, med IKT som skolefag.
  • Det må være en aktiv kobling mellom utdanning og næringsliv. Etablering av robuste mekanismer for utplassering av studenter i prosjekter i næringslivet.
  • Legge til rette for mer smidig arbeidsinnvandring og etablere konsernvisumordninger.

NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole er en delutredning og et kunnskapsgrunnlag om:

  • Fornyelse av fagene i skolen
  • Fremtidige kompetansebehov i samfunns- og arbeidsliv
  • Et bredt kompetansebegrep som omfatter faglige, praktiske, sosiale og emosjonelle sider ved elevenes læring
  • Dybdelæring og progresjon

Les mer om Ludvigsen-utvalget

Kontaktperson Knut Erik Beyer-Arnesen

knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no

+47 932 42 138