Desverre gjenspeiler de faktiske satsingene på IT i helsesektoren verken potensialet eller behovet. Helse og omsorgsektoren er leverandør av de viktigste tjenestene det offentlige yter til den norske befolkningen. Med ca. 16 % av totalen utgjør de samlet den største posten på statsbudsjettet. Kommunal helsesektor sysselsetter alene 140.000 ansatte og behovene vil øke kraftig, drevet frem av en demografisk utvikling med stadig flere eldre. Noen anslag går ut på at hver fjerde nyutdannet ungdom må rekrutteres inn til helsesektoren for å møte den økende etterspørselen. En slik utvikling er like lite ønskelig som den er bærekraftig på både kort og lang sikt.

Hvordan man skaper høyere produktivitetsvekst i offentlig tjenesteytende sektor er en av de viktigste utfordringene våre politikere og offentlige forvaltere må fokusere på. Spørsmålet er hvordan. Uansett målekriterier, insentiver og økonomiske drivere man anvender, kreves det kunnskap om hvor man skal lete for å oppnå bedre resultater og innovasjon. Svarene er ikke å jobbe lengre dager og løpe fortere, men evne å se hvordan oppgavene kan løses forskjellig fra dagens praksis. Løsningene ligger, som de alltid har gjort, i menneskets evne til innovasjon og anvendelse av ny teknologi og nye arbeidsmetoder.

Moderne IT-teknologi er det kraftigste virkemidlet tjenesteytende sektor har for innovasjon og produktivitetsvekst, men investeringsnivået og årlige utgifter til helserelatert IT i Norges kommuner viser at helsesektoren ikke tar mulighetene i bruk. Bare ca. 0,08 % går til investeringer og 0,3 % til operative eksterne IT tjenester. Selv om det knytter seg noe usikkerhet til tallene, gir de et klart og tydelig bilde på at vi ikke tar nok og nødvendig medisin. Denne utviklingen er ikke bærekraftig.

Historisk og nesten helt frem til i dag har helseprofesjonene og teknologi stått i et slags motsetningsforhold til hverandre. Dette er i endring, men omstillingen går for sakte og prioritering, ressurser, kunnskap og tjenesterevisjon er ikke tilstrekkelig tilstede. Det er et tankekors at mange utenlandske helseforetak benytter norskutviklet høyteknologi i sin implementering av beste praksis. Dette viser at norsk næringsliv har kompetanse og løftekraft som vi trenger for at helse-Norge skal kunne møte økte krav fremover. Helseminister Bent Høie og regjeringen må prioritere teknologi vesentlig høyere i årene som kommer.

En velfungerende og oppdatert helse- og omsorgssektor er viktig for oss alle. Derfor må vi begynne med å sette riktig diagnose. En befolkning der stadig flere vil ha behov og de store rekrutteringsutfordringene kan kureres med den samme medisinen, og den er at vi må ta i bruk ny kunnskap og ny teknologi.

En forkortet versjon av dette innlegget sto på trykk i Aftenposten 27. november

Kontaktperson Håkon Haugli

hakon.haugli@abelia.no

+47 905 31 025