Fakta om HelseOmsorg21:

HelseOmsorg21 er den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien for fremtidens helse- og omsorgsektor. Kunnskap og teknologi er nøkkelen for å gjøre sektoren rustet for fremtiden. Abelia er opptatt av at helse og omsorg må erklæres som et næringspolitisk satsingsområde. Tette koblinger på tvers der bedrifter, næringslivsklynger og kunnskapsmiljøer får bidra sammen med myndighetene er nødvendig for å realisere strategien.

Hvor tenker du hovedutfordringen for HelseOmsorg21 ligger?

Den største utfordringen er mangelfull informasjonsutveksling på tvers av institusjoner og mellom ulike forvaltningsnivåer. Dette er et hinder for gode pasienttjenester, samhandling og forskning.  For det andre er kompleksiteten i sektoren og mangfoldet av aktører og interesser i seg selv en utfordring. En tredje utfordring er bestillerkompetanse. Spesielt gjelder dette på fastlegesiden, men også i mindre kommuner vil der være behov for å etablere større kompetanseenheter.

En positiv utfordring er politikernes ambisjoner om å gjøre Helse og omsorg til et næringspolitiske satsingsområde. Økt samhandling mellom offentlig og privat sektor kan løse det store behovet for innovasjon av tjenester, teknologier og produkter, samt sikre samspillet mellom tjenester og teknologi. 

Hvilke anbefalinger/forslag til løsninger vil du gi?

For at de 10 områdene skal kunne realiseres tror vi på større enheter på bestillersiden. Det gir kompetansefordeler og bidrar til større grad av standardisering og spredning av løsninger. Tjenestene må kunne følge pasienten, og ikke bare fungere innenfor en bestemt geografi.

Når vi nevner standardisering, så er det også verdt å merke seg at spredning og implementering av løsninger som allerede er utviklet er en utfordring. Et eksempel er løsning for elektroniske resepter. Ved utgangen av 2012 hadde henimot alle fastlegekontor tatt i bruk løsningen. På trappene til 2015 er løsningen bare tatt i bruk ved et fåtall sykehus. Dette viser at det er andre mekanismer enn bare å beslutte og utvikle løsninger som skal til for å sikre spredning, implementering og større grad av standardisering.

Skal jeg nevne en ting til, så må det være helseregistrene. En kunnskapsbasert helsetjeneste er avhengig av tilgang til kliniske data for erfaring og læring. Helseregistrenes kvalitet og anvendelighet og tilrettelegging for uttrekk av strukturert informasjon fra de ulike kliniske dokumentasjonssystemene er en forutsetning for å få dette til. Etablering av en nasjonal infrastruktur for å innhente, foredle og distribuere data og informasjon er nødvendig. Avveiningen mellom pasientsikkerhet og personvern er en utfordring som vi må finne en trygg løsning på.

Kan du fortelle litt om din virksomhet og hva dere kan bidra med?

EVRY er en betydelig leverandør av løsninger og tjenester til helse- og omsorgsektoren. I tillegg er vi leverandør av administrative løsninger til store deler av kommune-Norge. EVRY har lang tradisjon for å understøtte forskning og gjennomføre brukerdrevet innovasjon sammen med våre kunder. Innenfor rammene av HelseOmsorg 21 er det en rekke områder der EVRYs kompetanse og kapasitet kan bidra til realisering av planer. Vi ser store muligheter til å benytte vår sektorinnsikt og innovasjonsverktøy i tilknytning til systemutvikling, integrasjon, beslutningsstøtte, mobilitet, sensorteknologi, sikkerhet, og ikke minst til drift av nasjonale sektorovergripende løsninger og infrastruktur.

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842