Fakta om HelseOmsorg21:

HelseOmsorg21 er den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien for fremtidens helse- og omsorgsektor. Kunnskap og teknologi er nøkkelen for å gjøre sektoren rustet for fremtiden. Abelia er opptatt av at helse og omsorg må erklæres som et næringspolitisk satsingsområde. Tette koblinger på tvers der bedrifter, næringslivsklynger og kunnskapsmiljøer får bidra sammen med myndighetene er nødvendig for å realisere strategien.

Hvor tenker du hovedutfordringen for HelseOmsorg21 ligger?

Som industriselskap opplever vi at virkemiddelapparatet i for stor grad er styrt av akademiske krav, og i for liten grad tar hensyn til norsk industri og bedrifter. Et eksempel på dette er dagens SFI-ordning, hvor akademiske krav er svært høye, mens næringslivsdelen ser ut til å vektes mindre. Å fortsette i dette sporet tror vi er lite klokt. Vi håper og tror at arbeidet med Helse og Omsorg 21 kan være med å rette opp dette. 

En tilsvarende endring finner vi også i EUs nye forskningsprogram Horisont 2020, hvor fokus nå i langt større grad er flyttet fra ren forskning og over mot store demonstrasjonsprosjekter, innovasjon, kommersialisering og økonomisk målbare resultater.

Hvilke anbefalinger/forslag til løsninger vil du gi?

  • Å bruke mer FoUoD-midler, (Forskning og utvikling og demonstrasjonsmidler), på områder hvor norske bedrifter og industri har størst mulighet for å lykkes i et globalt marked, og å bruke mindre midler på å forske for internasjonale storkonsern som ikke engang er etablert eller etablerer seg i Norge. Det vi ser i dag at demonstrasjon ikke kan finansieres. I særdeleshet forstår man ikke tjenstemarkeder. Man er opptatt av teknologi, men ikke teknologi sammen med forretningsmodeller.
  • Å bruke betydelig mer av midlene der hvor de største samfunnsmessige og helsemessige utfordringene kommer til å skje i framtiden. Det betyr at man må flytte betydelig mer av finansieringen over mot kommunene, og sørge for at også virkemiddelapparatet tilpasser seg samhandlingsreformen.
  • Å kunne øke såkornfinansiering til gode oppstartsbedrifter innen helse, omsorg og bioteknologi, og øke muligheten for at de kan få vokse og finansieres opp i Norge.
  • Å styrke finansieringen av innovasjons- og demonstrasjonsaktiviteter.

Kan du fortelle litt om din virksomhet og hva dere kan bidra med?

Lyse både ønsker og har anledning til å spille en rolle for å realisere forslagene nevnt over.

Stavangerregionen fikk i sommer status som Norges eneste ARENA-klynge innen velferdsteknologi, også kalt «Norwegian Smart Care Cluster», med mål om å gå «fra pilot til markedssuksess», noe som er et svært vanskelig men helt nødvendig steg å ta. Målet er å utvikle en innovativ klynge som lykkes i å kommersialisere velferdsteknologi og bli en betydelig aktør innen velferdsteknologiske løsninger i Europa innen 2020. Det viser at vi både vurderes og opplever oss som offensive og at vi faktisk er med på å gjøre en forskjell.

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842