- For å nå dette hårete målet, trenger vi innspill fra dere, signaliserte Aasrud på Abelias frokostmøte 22. mai, som mente bransjen kan rope adskillig høyere. Jeg ser for meg særlig tre områder der et samarbeid er avgjørende:

  1. Tilstrekkelig bredbånd til alle
  2. Viderebruk av offentlige data
  3. Kompetanse

Komplisert med offentlige anskaffelser

Rigmor Aasrud er en pådriver for at det nye Regjeringskvartalet må bli et utstillingsvindu for hvordan man tar i bruk ny teknologi. – For å få dette til, ser vi at det må tenkes nytt på flere områder. Blant annet har vi satt i gang et arbeid som går gjennom regelverket for offentlige innkjøp. Her er det for mange som er usikre, og jeg er sikker på at mulighetene som ligger i dagens regelverk ikke utnyttes fullt ut - nettopp på grunn av denne usikkerheten, sier hun.

Et innspill fra salen pekte også på paradokset som ligger i at det offentlige krever at all kommunikasjon skal foregå på norsk, samtidig som de forventer verdens beste løsninger. - På denne måten blir det vanskelig for oss å hente inn internasjonal ekspertise, noe vi er avhengige av for å være best i verden. Det bør være en større åpning for å bruke engelsk som arbeidsspråk, sa Jørgen Fjærvoll, fra Abelia-medlemmet CGI. Aasrud har forståelse for problemstillingen, og lovet å ta med seg innspillet for å se nærmere på hva som faktisk er påkrevd.

Kompetanse

- Teknologitilnærmingen i utdanningen må få mer oppmerksomhet, sier hun videre. Det er en knapphet på folk med IKT-kompetanse. Selv er jeg på "The Gathering" hvert år. Her er det mange unge som er opptatt av IKT og data. En viktig oppgave er å motivere disse til å ta med seg kunnskapen de tilegner seg gjennom en genuin datainteresse inne i næringslivet. En annen ting som forundrer meg er at det finnes folk i Oslo og Akershus som gjerne ønsker lærlingeplass innenfor IKT-faget, men som ikke får det.

IKT og forskning

IKT-næringen står for 20 % av all FoU i Norge. Næringen finansierer om lag 90 % av sin FoU selv. Abelias Daniel Ras-Vidal, innovasjonspolitisk seniorrådgiver er nysgjerrig på om det kommer en strategi for FoU i IKT-næringen og når den eventuelt kommer? Aasrud svarer kort på spørsmålet: Ja, den kommer snart. Samtidig legger hun til at IKT-næringen burde bruke mer av midlene som ligger i SkatteFunn. Pr i dag er 38 % av alle SkatteFunn-prosjektene innenfor IKT-næringen. I tillegg er det store muligheter hva gjelder EØS-midler – ta de i bruk, oppfordrer Aasrud.

Universell utforming

- Det vil komme en ny forskrift med tanke på universell utforming på nett og automater, sier Aasrud. Pr dags dato er vi i ferd med å sammenstille høringsinnspillene for å se om vi må foreta noen endringer. I denne forskriften vil det blant annet stå at alle nye løsninger skal være universelt utformet. Innen 2021 må alt gammelt utstyr byttes ut med nytt som tilfredsstiller kravene i forskriften.

Deltakere fra Blindeforbundet viste til et særlig vellykket prosjekt i England, der universell utforming var tatt i bruk. Den ferdige løsningen ble så vellykket at alle brukere, synshemmet eller ikke, hadde valgt denne løsningen fremfor den opprinnelige.

IKT-politikk mangler konflikt

En av grunnene til at vi trenger klare og tunge innspill fra IKT-næringen, er at IKT-politikk er et område med lite konflikt. Alle partier er enige om at IKT er viktig for utviklingen. Dermed blir det mer krevende å komme høyt opp på dagsordenen, sier Aasrud.

4. juni arrangeres Abelias årskonferanse – Valget er ditt. Årets viktigste partilederdebatt handler om kunnskap.

Les også: Ikke lenger digital sinke

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842