Hvilken rolle mener du IKT har i målene som omtales i HelseOmsorg21?

- HelseOmsorg21 (HO21) gir en god beskrivelse av de oppgavene helsevesenet står overfor de neste 20-30 årene. En hovedutfordring, som kan knyttes til tilnærmet alle målsettingene i HO21, er mangelen på IKT-kompetanse i samfunnet generelt og i helsevesenet spesielt, sier Morten Dæhlen, som er dekan ved Mat-nat fakultetet ved UiO.  IKT spiller en rolle overalt fra avanserte operasjonsstuer på sykehus til omsorgstjenester hjemme hos eldre og uføre, fortsetter han. IKT-basert utstyr med - tilhørende IKT-systemer - skal i sin tur kobles til informasjonssystemer på tvers av sykehus, og fra sykehus til primærhelsetjenesten. I dette bildet er det viktig å utdanne mer arbeidskraft med:

  1. Dyp IKT-kompetanse
  2. Kompetanse i skjæringsfeltet mellom IKT og helsefag
  3. Gi helsearbeidere god og riktig digital kompetanse slik at de både blir gode brukere og gode kjøpere av IKT-systemer

Hva tenker du om etterspørselen etter arbeidskraft med IKT-kompetanser?

- Etterspørselen etter arbeidskraft med IKT-kompetanse har vært og er stor, sier Dæhlen. Dette bekreftes av at tilnærmet alle IKT-kandidater har tilbud om jobb lenge for de er ferdige, og at IKT-næringen har flere hundre rekrutteringskampanjer i de store IKT-miljøene hvert år.

Ulike analyser og utredninger, herunder HO21, gir et klart bilde på at etterspørselen etter IKT-kompetanse også vil øke i årene som kommer. I tillegg til behovet i næringslivet vil også offentlig sektor, herunder helsevesenet, i større grad en tidligere etterspørre IKT-kompetanse.

Dersom du skulle peke på tre forhold som vil forbedre tilgangen på IKT-kompetanse i helsevesenet – hva ville det vært?

  1. Økt satsing på IKT-utdanning hos de store utdanningsinstitusjonene er helt avgjørende, og vi har tidligere antydet at det er mulig med en økning på 50% innen 2018. En signifikant del av denne økningen kan tas ut i studieprogrammer som kombinerer IKT med utvalgte helsefag.
  2. Mer IKT-skolering i utdanningen av helsearbeidere.  Jeg er av den oppfatning at IKT kan inkluderes i denne utdanningen uten at dette går på bekostning av helsefaglig innsikt. Det vil imidlertid kreve relativt store ressurser å gjøre dette riktig og tilpasset de ulike helseprofesjoner.
  3. Skape et løft for digital kompetanse i grunnskolen, som i sin tur vil forplante seg til hele samfunnet, herunder fremtidens helsearbeidere. Her må vi starte med lærerne!

Du møter Morten Dæhlen på seminaret "Fremtidens helse og omsorg i dag", som er en del av Oslo Innovation Week. Her finner du mer informasjon og påmelding.

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869