Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) leverte forrige måned sine sikkerhetsfaglige råd til Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet burde også vært invitert.

NSM skriver nemlig at mangel på IKT-kompetanse generelt, og innen IKT-sikkerhet spesielt, reduserer vår evne til å løse nasjonale sikkerhetsoppgaver og sikre norske virksomheter. Det er nesten tilfeldig hva norske IKT-studenter lærer om sikkerhet. De som skal bygge neste generasjons infrastruktur mangler i følge NSM helt grunnleggende kompetanse for sikring av IKT-systemer.

Datakriminalitet blir stadig vanligere. Trusselbildet er mer komplekst, aktørene mer avanserte, og sentrale samfunnsområder mer utsatt. Målene for datakriminalitet kan være forsvars-, stats- og forretningshemmeligheter - eller tilgang til din bankkonto.

I følge NSM ble Norge i 2014 utsatt for 88 alvorlige dataangrep, mens det var 51 i 2013. Her er det ganske sikkert stor underrapportering. Uansett betyr det at både næringsliv og offentlig sektor i økende grad er utsatt for angrep, og at vårt åpne, digitaliserte samfunn er mer sårbart enn vi tror. Fem prosent av norske virksomheter sier de har opplevd datainnbrudd. Mørketallsundersøkelsen fra 2014 mener sannheten ligger nærmere 50 prosent.

En undersøkelse InFact gjorde for Abelia i sommer viser at 6 av 10 nordmenn er bekymret over at datakriminalitet blir mer utbredt. Samtidig er over halvparten av nordmenn bekymret for at noen skal misbruke deres elektroniske personopplysninger. Det mest oppsiktsvekkende er imidlertid at halvparten av de unge mellom 18 og 29 år ikke tenker særlig over den økende datakriminaliteten. Dessverre speiles dette også i IKT-utdanningene.

IKT-fag er særlig viktige i omstillingen av Norge. Teknologi muliggjør nødvendig innovasjon og fornying på alle samfunnsområder, og er grunnlag for økt produktivitet i både næringsliv og offentlig sektor. Da er sikkerheten hel vesentlig, og Abelia støtter NSMs forslag om å gjøre sikkerhet til et obligatorisk fag for alle som studerer IKT.

Vi er svært fornøyde med at Universitetet i Oslo har planer om et masterstudium i IKT-sikkerhet fra 2017, men her trengs det også kompetanse i bredden. Norge nyter høy tillit i det internasjonale samfunnet. Det er et stort konkurransefortrinn i en kunnskapsøkonomi som blir stadig mer global. Vi er imidlertid avhengig av at vi bevarer denne tilliten, og da kan vi ikke fremstå som en nasjon der IKT-sikkerhet nærmest er valgfag.

Alle synes å være enige i at vi må utdanne en befolkning med digitale ferdigheter. Det burde være en selvfølge både at vi utdanner flere og at sikkerhet er en del av utdanningsløpet for norske teknologer. Vi håper derfor de sikkerhetsfaglige rådene fra NSM også når frem til utdanningssystemet, slik at IKT-utdanningen kan svare på samfunnets økende behov.

Dette innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv onsdag 7. oktober 2015.