Det er liten tvil om at IKT står helt sentralt for innovasjon og vekst i samfunns- og næringsliv. Vi ønsker derfor en digital agenda velkommen, sier politisk rådgiver Tarje Bjørgum i Abelia. Likevel, når Fornyingsdepartementet nå utmeisler en ny digital strategi for Norge må den vies til områder der verdiskapingspotensialet er størst, og hvor offentlige myndigheter kan gjøre en positiv forskjell. En digital agenda må være tydelig på å sikre gode rammer for en digital kunnskapsøkonomi. Mye er fremdeles ugjort, og verken dagens lovverk, skatteregler eller økonomiske ordninger er særlig godt tilrettelagt for en digital økonomi.

Må endre rammebetingelser

Abelia håper regjeringen tør å adressere nødvendige grep som må til for å utløse større verdiskaping og endring. På noen områder gjelder det å sikre reell likestiling av digitalt og analogt innhold. På andre områder handler det om å skape faktiske fortrinn for digitale løsninger, for eksempel når det gjelder offentlig tjenesteproduksjon overfor publikum, eller behovet for å fremskynde overgang til smarte bærekraftige samfunnsløsninger. Av områder som regjeringen må ta tak i er bl.a. reell tilgang til offentlig informasjon, kultur og mediepolitikken eller helse- og omsorgssektoren. Innen forskning og innovasjon er det også behov for et langt sterkere IKT-engasjement fra statens side.

Digital handlingsregel

Abelia ønsker en politikk som i sterkere grad muliggjør digitale løsninger. På samme måte som Finansdepartementet ivaretar rollen som beskytter av handlingsregelens formål, bør Fornyingsdepartementet være den som tvinger frem digitale løsninger i det offentlige og solide rammer for utvikling av en digital økonomi. - Hovedutfordringen er som den alltid har vært, å unngå silotenkning og stimulere til mer innovasjon og samarbeid på tvers. Hvis en digital agenda kan lede til dette, er den svært velkommen, avslutter Bjørgum.