Dette er saken:

• 10. mars møtte Abelia tre statssekretærer for å snakke om fremtiden for helse- og omsorgssektoren
• Kunnskaps- og teknologibasert næringsliv kan og vil bidra til bedre helse og omsorg
• Abelias administrerende direktør sitter i HelseOmsorg21-rådet
• Abelia utvikler nå en dialogarena for oppfølging av de næringsrettede tiltakene som foreslås i HelseOmsorg21

- Utviklingen av en stadig bedre helse- og omsorgssektor må begynne med brukernes og pasientenes behov. Mange av Abelias medlemmer bidrar allerede aktivt til utvikling av morgendagens løsninger i denne viktige sektoren, men potensialet er mye større. Det må mer aktivt legges til rette for bruk av ny kunnskap og teknologi, innovasjon og et bedre samspill med næringslivet, sier Håkon Haugli.

Helse- og omsorg som næringspolitisk satsingsområde

Helseutfordringer knyttet til livsstil, et økende antall eldre og stadig høyere forventninger til kvalitet i tjenestene er bakteppet for HelseOmsorg21-strategien som slår fast at helse og omsorg er et næringspolitisk satsingsområdet.

- Regjeringens HelseOmsorg21-strategi er et godt utgangspunkt, sier Haugli. I møtet tok vi til orde for noen umiddelbare tiltak, som krav til innovasjon i tildelingsbrevene til helseforetakene, styrking av innovasjon og sterkere lederforankring ved offentlige innkjøp og ordninger som gjør kommunene i stand til å gjennomføre endringer. I tillegg er det behov for å definere og utvikle markedene for tjenester og teknologi.

- Jeg synes møtet med de tre statssekretærene ble veldig godt. De tre departementene har nøkkelroller i dette arbeidet og godt samarbeid mellom dem blir helt avgjørende. Abelia ønsker å ta en aktiv rolle i å mobilisere til innsats på tvers av forsknings-, innovasjons- og teknologimiljøene, sier Haugli.

Dialogarena for innovasjon i helse og omsorg

Abelia er sekretariat for Næringslivets kontaktutvalg for innovasjon i helse- og omsorg, som representerer et bredt spekter av tjeneste- og innovasjonsaktører, fra ledende bedrifter til de viktigste næringsklyngene innen helse- og omsorg, blant annet Oslo Medtech i Oslo, og Arena Velferdsteknologi i Stavanger.

- Vi utvikler nå en dialogarena for oppfølging av de næringsrettede tiltakene som foreslås i HelseOmsorg21, hvor nøkkelbedrifter og næringsklynger kan gi innspill til myndighetene og komme i direkte dialog med offentlige helse- og omsorgsaktører, som helseforetak og kommuner. Vi ser det som naturlig at arbeidstakerorganisasjonene og virkemiddelapparatet også inviteres til å delta, sier Haugli.

Haugli sitter også i HelseOmsorg21-rådet. Rådet skal gi innspill til en samkjørt og helhetlig oppfølging av HelseOmsorg21-strategien.

Les også: Abelia inn i helsomsorg21-rådet

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842