Hvilket tema synes du var særlig interssant på konferansen for din bedrift?

Gitsø: - Professor Jan Ketil Arnulfs forskning og påfølgende refleksjoner rundt effektivitet, kultur og ledelse ga meg en del nye perspektiver og begrunnelser for viktigheten av ledelse i en kunnskapsorganisasjon.

Nilsen: Konflikthåndtering er et sentralt tema både for HR-avdelingen og BIs linjeledere. Vi har i disse dager revidert BIs rutiner for konflikthåndtering, mobbing og varsling, og skal igangsette implementering og opplæring av organisasjonen etter jul. Derfor var dette temaet særlig relevant for oss. Konflikthåndtering er også et viktig med tanke på de skader sterke konflikter kan påføre enkeltmennesker.

Hvilke refleksjoner fra konferansen vil du ta med deg hjem til din bedrift?

Nilsen: - At vi med fordel kan fokusere mer på de positive sider ved mellommenneskelige relasjoner og møte andre med større nysgjerrighet. HR-medarbeidere kan kanskje bli for avviksfokusert fordi vi ofte er involvert i vanskelige saker.

Hva er god ledelse og særlig HR-ledelse for deg?

Gitsø: God ledelse for meg handler om bevisst atferd og lederen som rollemodell. En lederatferd som er enhetlig og konsistent gjennom organisasjonen, er godt forankret i ønsket målbilde og strategi og underbygger ønsket kultur. For å få til dette må vi som ledere tørre å være tydelige, på en relasjonelt klok måte. Da kan vi være med å motivere, skape eierskap og gjennomføringskraft hos den enkelte og dermed sikre strategirealisering for hele virksomheten.

Nilsen: Jeg tenker at veldig mye handler om god kommunikasjon, interesse for andres perspektiv og preferanser samt evne til å lytte. Det sentrale er at vi klarer å gi mening til de handlinger og valg som tas. Hvis vi klarer å kommunisere intensjonen – altså hvorfor noe skjer – er det lettere å få aksept også for de hendelser som ikke alltid har positive konsekvenser.

Les også oppsummeringen fra konferansen - Dialog, omtanke og raushet

Kontaktperson Giske Lunde

giske.lunde@abelia.no

+47 904 05 888