1. januar trer lovforslag vedrørende konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold i kraft. Overgangsreglene er satt til ett år etter ikrafttreden.

Altså må alle bedrifter som har ansattkontrakter med slike klausuler sjekke at disse er i overenstemmelse med de nye reglene i løpet av 2016.

Konsekvensen dersom ikke klausulene endres, er at de vil bli satt helt til side i en eventuell tvistesituasjon.

- Det betyr i så fall at den ansatte, helt kan unnslippe klausulen og gå over i konkurrerende bedrift, sier advokat Lillan Norseng i Abelia.

Maks 12 måneder

De nye reglene ble vedtatt under behandling i stortinget 1. desember.

Rent faktisk begrenser reglene bruken av klausuler til:

  • maksimal varighet på 12 måneder.
  • kun kan gjøres gyldig dersom arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse.
  • kun til å gjelde skriflige avtaler

- Konkurranseklausuler som retten bedømmer til å gå lengre enn nødvendig, vil derfor helt eller delvis kunne settes til side, poengterer Norseng.

Skriftlig redegjørelse

Ved skriftlig forespørsel fra arbeidstaker skal arbeidsgiver innen fire uker gi en skriftlig redegjørelse for om og i hvilken grad en konkurranseklausul vil bli gjort gjeldende.

Gjøres klausulen gjeldende, skal arbeidsgiver betale arbeidstakeren en kompensasjon tilsvarende arbeidstakerens arbeidsvederlag. Kompensasjonen beregnes på grunnlag av opptjent arbeidsvederlag de siste 12 månedene før avslutningen av arbeidsforholdet, dog med en begrensning på opp til 8 ganger folketrygdens grunnbeløp og deretter minst 70 prosent av arbeidstakers vederlag over 8 G.

Det kan gjøres fradrag i inntil halvparten av kompensasjonen for arbeidsvederlag eller arbeidsinntekt som arbeidstaker mottar - eller opptjener i perioden konkurranseklausulen har virkning.

En arbeidsgiver kan på ethvert tidspunkt mens arbeidsforholdet består, skriftlig si opp en konkurranseklausul.

Les mer om de nye reglene på Stortingets nettsider!