Gjennom programmet FARVE finansierer NAV forsøks- og forskningsprosjekter som bidrar til utvikling og gjennomføring av en kunnskapsbasert arbeids- og velferdspolitikk. Tildeling av midler foregår etter årlige utlysninger, vanligvis med søknadsfrist i medio november.

Vi utlyser nå ekstra FARVE-midler for 2013. Det er satt av inntil 5 millioner kroner til ett eller flere prosjekter som vil gi ny kunnskap om ordningen arbeidsavklaringspenger (AAP). AAP ble innført 1. mars 2010, og erstattet de tidligere ordningene rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Vi ønsker først og fremst kunnskap om nye AAP-mottakere, og ikke grupper som ble konvertert fra ytelsene ordningen erstattet.

Vi inviterer forskningsmiljøer til å søke om midler til prosjekter som belyser ett eller flere av følgende temaer:

  • Hvilke vurderinger gjør NAV ved innvilgelse av AAP? Hvilke kriterier legges til grunn av NAV-veilederne?
  • Er det enklere å få innvilget AAP enn det var å få innvilget ytelsene ordningen erstattet?
  • AAP ble innført for å erstatte de midlertidige helserelaterte ytelsene rehabiliteringspenger, attføringspenger
    og tidsbegrenset uførestønad. Fungerer ordningen bedre enn summen av de tre den erstattet?
  • Hvordan jobber veilederne med oppfølging av AAP-mottakere? Hvordan fungerer NAVs kontakt med arbeidsgivere som tar imot AAP-mottakere?
  • Er det forskjeller mellom ulike grupper når det gjelder innvilgelse av ytelsen eller oppfølging?
  • Er det ulik praksis mellom NAV-kontor?
  • Hvordan opplever AAP-mottakere selv prosessen med å søke og få innvilget AAP, herunder selve arbeidsevnevurderingen, innvilgelsen og oppfølgingen?

NAV ønsker at problemstillingene skal belyses ved hjelp av kvalitative metoder som case-studier, intervju- og spørreundersøkelser. Prosjektet eller prosjektene skal supplere eksisterende og pågående forskning og analyser på området.

Det er et krav at prosjektet eller prosjektene skal gi ny og etterprøvbar kunnskap, samt at funn og resultater skal ha overføringsverdi. Prosjektet eller prosjektenes metodiske grunnlag og kompetansen til de som er ansvarlige for prosjektet, vil derfor bli tillagt betydelig vekt.
Hvordan søke?

Søknadskjema med veiledning finner du her (Word).

Ferdig utfylt og signert søknad sendes innen utgangen av 15. september 2013 til farve@nav.no. Merk e-posten "Søknad AAP 2013".

Ved spørsmål, send e-post til farve@nav.no eller ta kontakt med Niels Wulfsberg på telefon 21 06 99 75.

Teksten er hentet fra nav sine hjemmesider

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546