5. mars i år ble det lagt frem et felles dokument for å klargjøre reglene og legge til rette for elektronisk rapportering. – Vi har sammen med partene og legeforeningen funnet frem til gode og klargjørende tiltak som vil bedre kommunikasjonen og samhandlingen mellom arbeidsgiver, NAV og sykmelder, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en kommentar på Arbeidsdepartementets hjemmesider.


Følgende tiltak settes i gang for å sikre bedre oppfølging

Presisering av når det er "åpenbart unødvendig" å avholde dialogmøtene. Eksempler:

 • Tilfeller med alvorlig sykdomstilstander der det kan fastslås at arbeidstaker ikke er i stand til å vende tilbake til arbeidet
 • Tilfeller der det er åpenbart at arbeidstaker vil vende tilbake innen kort tid til full jobb uten tilretteleggingstiltak
 • Tilfeller der det allerede er igangsatt tilretteleggingstiltak på arbeidsplassen som fungerer, og det er åpenbart at arbeidstaker i løpet av kort tid vender tilbake i full jobb
 • Alvorlige sykdomstilstander der årsaken til sykmeldingen er av en slik art at møtet ikke kan gjennomføres på en hensiktsmessig måte.

Presisering av hvilke tilfeller der lege eller annen sykmeldende behandler skal delta

 • Sykmelder skal delta i dialogmøte 1 med mindre arbeidstaker ikke ønsker det eller det ikke anses som hensiktsmessig
 • Om det er hensiktsmessig å innkalle sykmelder, må avgjøres av arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap
 • Arbeidstaker kan motsette seg sykmelders deltakelse
 • Sykmelder skal delta i dialogmøtene dersom vedkommende blir invitert

Hva er bedriftshelsetjenestens rolle og ansvar i dialogmøtene?

 • Partene tilrettelegger informasjon som synliggjør hva virksomhetene skal/kan bruke bedriftshelsetjenesten til. Arbeidsgiverorganisasjonene og Arbeidstilsynet har en viktig rolle i arbeidet med å øke bestillerkompetansen i virksomhetene

Elektronisk rapportering fra arbeidsgiver til NAV

 • NAV arbeider for å gjøre elektronisk innrapportering via HR-systemer tilgjengelig i løpet av sommeren 2012. Partene har ansvar for å få flest mulig av virksomhetene til å bruke elektronisk rapportering

Rapportering i papirversjon fra arbeidsgiver til NAV

 • Når man sender papirversjon av rapporteringsskjema og oppfølgingsplan, skal det fortsatt sendes inn en forside for hvert skjema og hver plan. Det legges til rette for informasjon og formidling om hvordan dette kan gjøres så enkelt som mulig.

Les mer på Arbeidsdepartementets hjemmesider

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546