- Vi ønsker med dette å bidra til å styrke arbeidsmiljøet i instituttsektoren, sier initiativtaker, Lars Holden, administrerende direktør i Norsk Regnesentral. Selve målsettingen er å ivareta at hvert enkelt institutt gjør en best mulig jobb innenfor dette feltet. – Instituttsektoren ønsker å ligge i front når gjelder å ha et godt arbeidsmiljø, sier han.

Ønsker flere møteplasser

Dette er det første møtet som samler instituttsektoren rundt temaet arbeidsmiljø. Videre er det ønskelig å danne et årlig forum som tar for seg overordnede problemstillinger knyttet til temaet. – Vi ser også på muligheten for å opprette mindre nettverksgrupper som går mer i dybden på spesifikke temaer, sier Holden.

Må forankres i ledelsen

Gro Lundberg, HMS-ansvarlig i Abelia, understreker hvor viktig temaet arbeidsmiljø er. – Det er svært gledelig at instituttsektoren ønsker å sette arbeidsmiljø på dagsorden. Jeg viser til arbeidsmiljølovens § 3-1 om krav til systematisk HMS-arbeid, der blant annet dokumentasjon av arbeidsmiljøet er nevnt, sier Lundberg.

Store variasjoner

Instituttsektoren består av forskningsinstitutter av ulik størrelse. Noen har egne avdelinger som er profesjonelle på arbeidsmiljøkartlegginger og etterarbeid. Andre har ikke så mange ressurser å benytte i dette arbeidet. Derfor kan dette møte være en start på en unik mulighet for flere institutter. Tre store aktører, SINTEF, IFE og NOFIMA har alle gode erfaringer med å gjennomføre kartlegginger. De delte sin kunnskap med de fremmøtte.

Fire suksesskriterier

I presentasjonen til SINTEF, IFE og NOFIMA ble det særlig lagt vekt på fire kriterier man må tenke på før man setter i gang med en kartlegging av arbeidsmiljø:

  • Forankring
  • Relevans
  • Veiledning
  • Konsekvens

Som det aller viktigste punktet ble forankring i ledelsen trukket frem. – Ledelsen må være med på laget. - En arbeidsmiljøundersøkelse kan man se på som en skattekiste full av gull og edelstener, sier Ingeborg Lund, HR-direktør i SINTEF. Denne skatten kan være et effektivt verktøy for ledelsen i arbeidet med å nå eksisterende mål, dersom den brukes på rett måte, sier hun.

Ulike problemstillinger

Mange av instituttene er avhengige av arbeidskraft fra mange forskjellige land og kulturer. Det er ikke nødvendigvis slik at alle kulturer er like kjent med den nordiske modellen og kravene som stilles til dokumentasjon av arbeidsmiljø. Det kan være utfordrende å få med seg ledere med utenlandsk bakgrunn på laget. Flere har likevel lyktes med dette. Et av grepene som ble nevnt som særlig viktig, er å la den ansatte få svare på undersøkelsen på sitt eget språk.

Som du spør får du svar

Inge Jan Henjesand i Abelia påpekte hvor viktig det er å tenke gjennom hvilke spørsmål man stiller i arbeidsmiljøundersøkelser. – Det er alltid en god ide å begynne med å tegne en figur, eller en modell, gjerne med bokser og piler, som viser hvilke områder man ønsker å få vite noe om, sier han. Denne øvelsen vil være til hjelp for å sikre at det utformes spørsmål rundt problemstillinger man vet det er mulig å gjøre noe med og som har effekt. Det er her forskning og forankring i det vi vet fra forskning kommer inn som hjelp til å lage undersøkelsene. Alle kan lage spørsmål i et spørreskjema. Når man skal ta stilling til alternative leverandører av arbeidsmiljøundersøkelser vil det imidlertid alltid være et godt tips å sjekke ut om opplegget den alternative leverandøren presenterer har en modell og/eller forskning som utgangspunkt for spørsmålene de vil selge, råder han.

Koordinere arbeidsmiljøundersøkelser

Det blir tatt et initiativ for å koordinere arbeidsmiljøundersøkelser på forskningsinstituttene. Hensikten med å koordinere er å få en bedre kvalitet og prosess med undersøkelsene fra beslutning til oppfølging ved å lære av hverandre, få et sammenligningsgrunnlag og redusere tid og kostnader med undersøkelsene. En koordinering kan både være å etablere en beste praksis/retningslinjer og samarbeide om felles leverandør. For spørsmål om dette kontakt Gro Lundberg, Abelia, Nina Ystehede, TØI eller Lars Holden, NR.

Nettverk

Ta kontakt med Gro Lundberg dersom du ønsker å foreslå tema for en nettverksgruppe eller har andre innspill.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546