Det er nedsatt en arbeidsgruppe hvor partene har to representanter hver. Arbeidet er organisert i en kartleggingsfase, en igangsettingsfase og en oppfølgingsfase. I kartleggingsfasen ble det framskaffet tallmateriell om sykefravær, alderssammensetting og avgangsalder i bedriftene som er bundet av avtalen.

Lavt sykefravær – med noen unntak

Kartleggingen viser at det legemeldte fraværet i gjennomsnitt for de virksomhetene som har svart på undersøkelsen, ligger på 3,34 %. Bedriften med lavest gjennomsnittsalder hadde det høyeste sykefraværet, mens bedriften med høyest gjennomsnittsalder hadde et sykefravær på 2,9 %. Gjennomsnittsalder på ansatte som slutter på grunn av pensjonering i de undersøkte bedriftene er 63,6 år.

Kaldt vær – tid for aktivitet

Igangsettingsfasen startet nå i høst. Den består av informasjonsutsending og møtevirksomhet i Abelia og EL & IT Forbundet hver for seg og i fellesskap. Abelia har kjørt kurs for bedriftene om de nye sykefraværsreglene med 50 deltakere.
EL & IT Forbundet har avholdt HMS-konferanse på Gardermoen for 56 tillitsvalgte og verneombud hvor IA-avtalen ble behandlet. På EL & IT Forbundets konferanse for tillitsvalgte med forhandlingsansvar på Telenor-overenskomsten var også IA-avtalen et sentralt punkt. Status for IA-arbeidet på konsernnivå og ute i bedriftene samt utfordringer, ble gjennomgått.

Invitasjon til Konferanse

Bedriftene inviteres til IA-konferanse i Oslo tirsdag 7. februar 2012. Partene forutsetter at både ledelse, tillitsvalgt og verneombud deltar. Det gode arbeidet må forankres i den enkelte bedrift, og vi ser frem til en konstruktiv dag, med samarbeid som sentralt tema. Nærmere Informasjon om dagen legges ut på Abelias og EL & IT Forbundets nettsider.

LO – NHO nivå

IA-avtalens sentrale parter har etablert et nettsted for opplæring av ledere og tillitsvalgte i Inkluderende Arbeidsliv – Inkluderende.no

IA-arbeid i den enkelte virksomhet – praktisk tilnærming

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv pålegger partene i arbeidslivet en større innsats for å nå målet om å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Det er viktig at partene på bedriften finner fram til konkrete tiltak. Statistikk og rapporter gir oversikt, men særskilt tilrettelegging, endret rekrutteringspraksis og fokus på godt arbeidsmiljø må til dersom målene skal nås.

Les informasjonsskrivet fra partene her

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546