Denne saken er oppdatert pr september 2015

Nav sender i disse dager ut brev til alle arbeidsgiverorganisasjoner, sykehus og fastleger i Oslo om ordningen, som trer i kraft 1. oktober.

Kravet er at sykmeldte skal prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet så tidlig som mulig og senest innen åtte uker.

Sykmeldte kan samtidig få et brev fra Nav som forteller at utbetalingen av sykepenger stoppes ved åtte ukers sykmelding dersom vilkåret for unntak fra aktivitetsplikten ikke er oppfylt.

kravet om at sykmeldte skal forsøke seg i jobb innen åtte uker for å beholde sykepengene har vært der lenge. Det er håndhevingen av regelverket som nå har blitt strammet inn i fylke etter fylke.

Det skal tungtveiende medisinske forhold til for å få unntak for aktivitetsplikten, ifølge Nav.

Dette er en videreføring av en modell som er testet ut i Hedmark informerer Fagsjef i HMS- og arbeidsmiljøsaker i Abelia, Gro Lundberg. I dette prosjektet går man systematisk til verks i noen geografiske områder der man evaluerer nærmere hvilke av tiltakene i Hedmarksprosjektet som gir effekt, opplyser hun.

Arbeidsgiver har en viktig betydning i denne sammenheng forteller hun. Jobb skal være helsefremmende og det blir lagt større vekt på å se muligheter på arbeidsplassen. Dette betyr at det blir enda viktigere å skrive oppfølgingsplan, fordi det vil bli et arbeidsverktøy for å få arbeidstagere raskere tilbake. Oppfølgingsplan skal utarbeides etter fire uker og formidles til sykmelder, enten via den sykemeldte, eller pr post. Det er viktig at planen utarbeides i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for å sikre rask og god tilrettelegging.

- Jeg ønsker fortsatt at bedriftene fokusere på det forebyggende arbeidet, som er betydningsfullt for å redusere fravær, og ikke minst benytter tiden til oppfølging av og tilrettelegging for de arbeidstakere som har behov for det, sier Lundberg.

Viktige stoppunkter i sykefraværsoppfølgingen:

  • Ved sykemeldinger som varer over 4 uker skal arbeidsgiver utarbeide en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker. Denne skal sendes til sykemelder – og NAV, hvis det er behov for bistand fra NAV. Hvis det åpenbart er unødvendig å utarbeide en oppfølgingsplan – for eksempel ved gradert sykemelding og når tilrettelegging på arbeidsplassen ikke betyr noe i forhold til å komme tilbake på jobb, kan det sløyfes.
  • Ved sykemelding som varer over 7 uker skal det som hovedregel avholdes dialogmøte med arbeidstaker og arbeidsgiver kun for 100% sykmeldte.
  • Dialogmøte 1 skal være en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker. Med mindre man ser at det er nødvendig, trenger ikke lege, bedriftshelsetjeneste eller andre å delta på møtet.
  • Dersom det er en gradert sykmelding, kan man ha et oppfølgingsregime med tilrettelegging, og oppfølging i de tilfeller det er behov. Det er arbeidsgiver og arbeidstaker som vurderer dette.
  • Innrapportering til NAV etter 9 uker er forsvunnet. NAV kan ikke lenger sanksjonere arbeidsgivers brudd på oppfølging av sykmeldte. NAVs hovedoppgave er å være en støttespiller i IA-arbeidet.
  • Sykemeldt i 26 uker. Nav er ansvarlig for innkalling Som før er det et krav om å avholde et dialogmøte 2 ved sykemelding over 26 uker, med mindre det er absolutt unødvendig. Det presiseres at arbeidsgiver og arbeidstaker kan be om at møtet avholdes tidligere. Hvis partene ber om et tidligere dialogmøte 2 eller et dialogmøte 3, skal NAV innkalle. Arbeidsgiver skal sende inn oppfølgingsplanen senest 1.uke før til NAV.

Annet:

  • Det er innført en ny elektronisk sykmeldingsblankett, det gamle systemet skal være utfaset innen 1. mars 2016.
  • Innholdsmessig er det lagt til rette for at legen raskt og enkelt skal utfylle sykmeldinger der saken er uproblematisk, mens det skal gis fyldigere informasjon når det for eksempel er behov for tilrettelegging på arbeidsplassen. Sykmelder skal også gjøre vurderinger av om en person kan være i et annet arbeid, for eksempel hos en annen arbeidsgiver enn eksisterende.
  • Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplan for 100% sykmeldte til sykmelder innen 4 uker. Planen skal være utarbeidet sammen med den sykmeldte som plikter å delta i utarbeidelsen.Nå kan arbeidsgiver sende denne elektronisk til NAV via Altinn, så vil NAV- systemet videresende denne til sykmelder.
  • Les mer på www.nav.no "Vurdering av arbeidsmulighet/sykmelding"

Her finner du en nyttig brosjyre som gir en oversikt over regelverket , med fullstendig oversikt over oppfølgingsløpet.  Denne beskriver kort tidsfrister, roller og oppgaver for de ulike aktørene, og anbefales å ha liggende.

Finn mer informasjon på NHOs nettsider

Les også: Tilrettelegging for og oppføgling av sykemeldte arbeidstakere

NAV arbeidslivssenter arrangerer nyttige kurs for bedrifter som har tegnet IA avtale

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546