Abelia mener at avtalen legger større press på arbeidsgiver i arbeidet med oppfølging av den sykemeldte, i form av tidligere dialogmøte og oppfølgingsplan. Den nye avtalen legger større vekt på bruk av gradert sykemelding. I dette arbeidet må man forvente at det kan stilles krav til arbeidstakerens medvirkningsplikt, slik at samarbeidet med å få arbeidstaker raskere tilbake blir lettere, mener HMS-rådgiver Gro Lundberg Færden. Det er imidlertid vanskelig å si om det er dette som skal til for å redusere sykefraværet. Det legger et betydelig press på Nav og forutsetter at Nav fungerer, derfor bør det legges et ansvar på regjeringen for å få Nav-reformen til å fungere.

Følgende punkter skal det jobbes videre med frem til sommeren 2011:

  • Det skal gis støtte og veiledning til leger og fysioterapeuter i hvordan de skal håndtere sitt arbeid med sykemeldinger. Ensartet praksis er målet.
  • En ekspertgruppe skal se på endringer i finansieringen av sykefraværet. Det er arbeidsgiverens finansiering som skal endres. Inntil videre vil ordningen med 16 dagers arbeidsgiverperiode bli videreført. Fordelingen av den økonomiske belastningen mellom staten og bedriftene blir som før.
  • Det skal holdes tre såkalte dialogmøter mellom partene, hvor målet er å få den sykemeldte tilbake i arbeid så raskt som mulig. Det første møtet skal skje senest innen åtte uker (12 uker i dag). Det neste innen 6 måneder (som i dag), eventuelt tidligere. Om nødvendig skal også et tredje dialogmøte holdes.
  • Ordningen med aktiv sykemelding skal avvikles.
  • Alle IA-bedrifter skal få en egen kontaktperson i velferdsetaten Nav.


 

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546