Som følge av lavere sykefravær er utgiftene til sykepenger redusert med 2,35 milliarder for 2012 i revidert nasjonalbudsjett. - Dette viser hvor mye bunnlinja påvirkes at vi klarer å få fraværet ned, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard.

Bedriftene får også en direkte gevinst gjennom lavere sykelønnsutgifter: - Vår ambisjon er å få fraværet ytterligere ned i løpet av 2012, sier Oppegaard. Lavere sykefravær gjør også at utgiftene til arbeidsavklaringspenger reduseres. Likevel oppjusteres utgiftene til uføretrygd som følge av høy overgang fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd.

Mange på helseytelser

- Budsjettet viser at nesten hver femte person i yrkesaktiv alder er mottaker av en helserelatert ytelse. Får vi ned sykefraværet vil det også føre til færre på arbeidsavklaringspenger og færre på uføretrygd, sier Oppegaard. Tallene viser også at stadig flere unge er mottakere av helserelaterte ytelser: - Flere unge på trygd er en av våre største utfordringer og en av NHOs største bekymringer. Det må gjøres mer både innen utdanning og arbeid for å forhindre at denne utviklingen fortsetter, sier Oppegaard.

Mer til alderspensjon

Samtidig oppjusteres utgiftene til alderspensjon med 1,75 milliarder kroner. Dette kommer av at flere under 67 år tar ut pensjon, ofte i kombinasjon med arbeid. Gjennomsnittlig antall alderspensjonister under 67 år med grunnpensjon i 2012 justeres opp fra 41 500 i saldert budsjett til 51 800.

- NHO er for fleksibiliteten pensjonsreformen gir. Men de stadige oppjusteringene av utgiftene som følge av økt uttak viser at det fortsatt er store kunnskapshull når det gjelder hvordan folk tilpasser seg det nye systemet. Testspørsmålet på om pensjonsreformen virker er i hvor stor grad folk som tar ut pensjon fortsetter å jobbe, sier Oppegaard.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546