Mandag 15. august ble arbeidsministeren og partene i arbeidslivet enige om å starte forhandlinger om en ny IA-avtale. En arbeidsgruppe sammensatt av partene har oppsummert erfaringene med IA-samarbeidet. Oppsummeringen vil bli et viktig grunnlag for forhandlingene. Gruppen la til grunn at et forpliktende trepartssamarbeid og arbeidsplassen som arena, fortsatt skal ligge til grunn for det videre IA-samarbeidet.

Om IA-avtalen

Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA avtalen) har regjeringen og partene i arbeidslivet siden 2001 arbeidet sammen for et arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstager, arbeidsplass og samfunnet.
Avtalen skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Gjennom avtalen er det satt fokus på å redusere sykefraværet, øke avgangsalderen i arbeidslivet og sikre rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne. Avtalen løper for 4. år av gangen, og dagens avtale utløper desember 2013.

Gjeldende IA-avtale (fra 2010-2014) har sterkere oppmerksomhet på forebygging og IA som en del av det systematiske HMS-arbeidet. Gro Lundberg, fagsjef arbeidsmiljø/HMS i Abelia, mener dette bidrar til  økt fokus på arbeidsmiljø trivsel og arbeidsglede, som igjen forebygger sykefravær. Hun mener forebyggingsarbeidet bør få økt fokus i neste IA-avtale, og at presset  på arbeidsgiver i sykefraværsoppfølgingen reduseres. Dette har også kommet frem i en evalueringsrapport fra Sintef. I NHO er det også enighet om å vurdere nærmere forenklinger av oppfølgings- og sanksjonssystemet i sykefraværsløpet, sier Lundberg, og kan melde at  NHO er godt fornøyde med at partene er samlet om en fornyelse av IA avtalen

Abelia har i flere år hatt et partssamarbeid innen IA arbeidet med EL OG IT forbundet. - I høst setter vi søkelyset på inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne med en felles konferanse 16. oktober for bedriftene som omfattes av samarbeidet, sier Gro Lundberg, der bedriftene kan lære av Telenors prosjekt Open Mind og NHOs Ringer i Vannet.

Her finner du flere rapporter om effekter av tiltak under IA-avtalen

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546