Statssekretær i Arbeidsdepartementet, Jan-Erik Støstad innledet HMS-konferansen i regi av IA-rådet i Oslo, med å si at avtalen skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Solveig Osborg Ose, seniorforsker Sintef og leder av prosjektet Evaluering av IA-avtalen i 2009, fokuserte på hvor viktig lederskap er i arbeidet med å forebygge sykefravær. Hun oppsummerte slik: ”Historien før en langtidssykmelding er ofte lang og kompleks. Forebygging er det eneste som vil ha effekt på lang sikt. Ensidig fokus på oppfølging av sykmeldte går ut over de friske som det ikke blir tid til å følge opp”. Ose pekte på at gode ledere viser en effektiv og målrettet innsats og at de unngår flere og flere sykmeldinger fordi de setter mye ressurser inn på forebygging.

Geir Riise, generalsekretær i den norske legeforening og tidligere HMS-direktør i Posten Norge, uttalte at virksomheter med de beste økonomiske resultatene over tid også har det beste HMS-arbeidet, og mener alle må sette HMS først på agendaen i møter med ledelse og personell. God ledelse er å forstå sammenhengen mellom arbeidsglede og motivasjon, sa Riise, og bygger dermed opp under Abelias tanker og visjoner for ledelse. På Abelias årskonferanse den 9. juni sto kunnskapsledelse i fokus, og motivasjon ble fremhevet som en av de viktigste suksessfaktorene.

Mye av lederutfordringen ligger i å kunne lede forskjellige mennesketyper, generasjoner, faggrupper, kjønn og ulike kulturer. Det handler om å kunne se medarbeideren og møte medarbeideren der hun er, mener Abelia.

Nå starter et felles løft for å få ned sykefraværet. Tallene fra SSB som ble lagt frem 21. juni viser at sykefraværet  på landsbasis er redusert med 8,9 prosent fra første kvartal 2009 til første kvartal i år, og er nede på 7%. Selv om nedgangen er betydelig, kan noe av nedgangen skyldes at den vanlige sesonginfluensaen uteble.

Abelias medlemsbedrifter ligger fortsatt lavt nede på skalaen. Tall for første kvartal 2010 viser et gjennomsnitt på 2,4%.  Når vi deler opp ligger Undervisningssektoren på 4,6% og Telekommunikasjon på 4, 1 %.  At kunnkaps bedrifter har så lavt fravær er neppe tilfeldig, understreker HMS rådgiver i Abelia, og påpeker derfor at IA debatten i Abelias medlemsbedrifter kan ha et litt annet fokus.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546