Alle bedrifter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovginingen. På regelhjelp.no kan du få hjelp til å finne ut av regelverket for din bransje. Der finnes regelverket innen arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, el-sikkerhet, dyrevern, forurensning, industrivern, internkontroll, mattrygghet, miljørettet helsevern, plantehelse, servering, produkter og forbrukertjenester samt informasjon om verneombudets rolle og myndighet.

Det er også mulighet for å tegne seg som abonnent av nyhetsbrev med regelverksendringer for din bransje. (gratis).

Det er Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Helsedirektoratet, Mattilsynet, Næringslivets sikkerhets- organisasjon (NSO), Statens forurensningstilsyn (SFT) og Nærings- og Handelsedepartementet (NHD) som står bak regelhjelp.no.

Da regelhjelp.no ble lansert i 2005 omfattet det 10 bransjer, nå omfatter nettstedet totalt 57 bransjer.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546