Et forskningsbudsjett som bare dekker lønns- og prisstigningen er for dårlig. Nærings- og handelsdepartementet reduserer til og med investeringene i forskning og utvikling. Dette skaper bekymring for den anvendte, resultatorienterte forskningen som instituttsektoren står for. Bildet bedres ikke av at hovedfokus i de beskjedne satsinger som finnes i budsjettet, går mot fri grunnforskning.

På den annen side er instituttsektoren fornøyd med øremerking av 26 millioner kroner for å øke deltakelsen fra forskningsinstituttene i EUs forskningsprogram. Dette er verdens største forskningssamarbeid, men høye egenandeler er et hinder for å ta ut den fulle effekt av samarbeidet. FFA er også fornøyd med at basisbevilgningen øker for miljøinstituttene og de samfunnsvitenskapelige institutter og at Nansensenteret for miljø og fjernmåling endelig får sin basisbevilgning.