Fakta

Forskningsinstituttenes fellesarena, FFA, er en interesseorganisasjon for alle forskningsinstitutter som er underlagt Norges forskningsråds instituttpolitikk og er kvalifisert for tildeling av basisbevilgning.

Den negative utviklingen må stoppes

Forskningsinstituttene utfører anvendt forskning for næringsliv og forvaltning. De har en spesiell rolle som mellomledd mellom grunnleggende forskning og brukere. Dette er meget viktig for mange små og mellomstore bedrifter som selv ikke kan utføre forskning. Det samme gjelder den norske kunnskapsbaserte forvaltning. På denne måten utfører instituttene 22 % av norsk forskning, dvs nesten halvparten av den offentlig finansierte forskning. Likevel har de siste års økende satsing på forskning og utvikling bare i mindre grad blitt kanalisert til instituttsektoren. Sektoren stagnerer i forhold til de andre forskningsaktører. Dette hemmer nyskapning.

EUs forskningsprogram - dårlig finansiering hemmer utviklingen

FFA etterlyser en større innsats for at Norge skal beholde sin posisjon i EUs rammeprogram for forskning. Hovedproblemet er at maksimalt 75 % av kostnadene dekkes. Dette er problematisk når norsk basisfinansiering ligger betydelig lavere enn hos konkurrentene i Europa for øvrig. Derfor viser nylige presseoppslag at forskningsinstituttene nå må begrense sin deltagelse. De kan ikke subsidiere EUs forskning med egne midler.
Statens økonomiske bidrag til EU – forskningen vil vokse til nesten 2 milliarder kroner pr år i nær framtid. For å sikre at midlene hentes hjem igjen, må departementene skjøte på med norsk tilleggsfinansiering som gir 100 % kostnadsdekning. Norske forskningsinstitutter må ha samme konkurransevilkår som europeisk forskning. Instituttsektoren har en suksessrate som er over gjennomsnittet og er den størst norske aktøren (45 %) i EU-forskningen.
Samlet underfinansiering anslås grovt til 100 - 120 millioner kroner og FFA ber om en tilleggsbevilgning på 60 millioner kroner.

Økt basisbevilgning til forskningsinstituttene

Basisbevilgningen til forskningsinstituttene står stille med unntak for prisjustering og en økning fra Miljøverndepartementet. Instituttene finansieres først og fremst på basis av oppdragsforskning for næringsliv og forvaltning. For å sikre langsiktig kompetansebygging som oppdragsmarkedet ikke kan betale, mottar instituttene basisbevilgning. Basisbevilgning utgjør i gjennomsnitt 11 % av instituttenes omsetning. I tillegg er det fire institutter som på tross av at de er blitt kvalifisert for basisbevilgning de siste år, ikke har mottatt noen penger ennå.
I internasjonal sammenheng er den norske basisbevilgning ekstremt lavt. De fleste europeiske konkurrenter mottar 25 -50 % basisbevilgning. Dette gir ulike konkurransevilkår i et internasjonalt forskningsmarked. Derfor må basisbevilgningen til forskningsinstituttene påplusses med 85 millioner kroner (ca 10 % av den samlede basisbevilgning).

Mer midler til ”Brukerstyrt innovasjonsarena” - BIA

”Brukerstyrt innovasjonsarena” (BIA) er et stort og sentralt forskningsprogram rettet mot små og mellomstore bedrifter. Målet er å oppnå konkret innovasjon, utvikling og miljøforbedring i bedriftene. Prosjektene finansieres normalt med 25 – 50 % offentlige midler og resten fra bedriftene.
Det er foreslåtte en budsjettøkning på 2,9 % (10 millioner kroner). Dette møter på ingen måte behovet for midler. Konsekvensen er at den innovasjon og utvikling som er spesielt viktig nå for å videreutvikle industrien, hemmes. Nyskapningen i næringslivet stopper opp. FFA ber om en satsning som monner ved en tilleggbevilgning på 100 millioner kroner.

Samarbeid mellom hele forsknings-Norge

For universitets- og høyskolesektoren ble det i 2010 innført en egen budsjettpost for å fremme omstilling ved samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK). Behovet for samarbeid og omstilling gjelder også i instituttsektoren og ikke minst mellom de to sektorene. Lokalt er det ofte betydelig samarbeid mellom de to sektorene. En ny bevilgning til dette formålet vil gi en opptrapping og formalisering av arbeidet. Det vil oppfylle visjonene om et velfungerende forskningssystem og en effektiv utnytting av resultater og ressurser. FFA ber om en tilleggsbevilgning på 25 millioner kroner.