«Mer strategisk og tettere samarbeid mellom universitetene, høyskolene og forskningsinstituttene er nødvendig.
»

Forskningsinstituttenes fellesarena, FFA, er en interesseorganisasjon for alle forskningsinstitutter som er underlagt Norges forskningsråds instituttpolitikk og er kvalifisert for tildeling av basisbevilgning.

I debatten om universitetene og høyskolenes handlingsrom har fokus i hovedsak vært på effekten av bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet. Men handlingsrom kan skapes. Mer strategisk og tettere samarbeid mellom universitetene, høyskolene og forskningsinstituttene kan bidra til dette. Handlingsrom er ikke å gjøre alt selv.

Samarbeid om forskningsprosjekter synes opplagt. Likevel har det flere steder vært en svak tradisjon for samhandling mellom universitetet og instituttsektorens forskningsmiljøer. Begge sektorene er delvis preget av mindre fagmiljøer hvor samarbeid kan gi styrke i både bredde og dybde.

Samarbeid om doktorgradsutdanning og post doktorprosjekter er også en vinn-vinn-situasjon. De to sektorene kan dessuten i mye større grad utnytte mulighetene for bistillinger hos hverandre.

Samarbeid om investeringer i vitenskapelig utstyr gir muligheter som hver enkelt institusjon ikke har økonomi til. Dette vil også bidra til å utvide handlingsrommet.

Det er behov for betydelig sterkere fokus fra ledelsen i begge sektorer på mulighetsrommet ved samarbeid. I tillegg må incentiver for samarbeid gjennom departementets finansieringsmodeller styrkes og disincentiver fjernes. Dette vil gi norsk forskning økt konkurransekraft.