Norge er verdens beste land på innsamling, miljøsanering og gjenvinning av EE-avfall. For å forbli best i verden, må vi fortsette forskningen på og utviklingen av gjenvinningsmetoder. For å stimulerer til dette, har  Elretur årlig delt ut en miljøpris på inntil 500 000 kroner.

Bakgrunnen for Elreturs Miljøpris er at Elretur er avhengige av kontinuerlig evaluering, utvikling og innovasjon når det gjelder returordningens funksjon og effektivitet.  I de senere år har vi sett at det ikke er den teknologiske utviklingen i bransjen som har stoppet oss – men et imperfekt marked og lovverk. Vi oppfordrer i år spesielt til at miljøer kan presentere gjennomgang av dagens system for innsamling av EE-avfall, med belysning av markedet, produsentansvaret, lovverket, økonomiske incentiver, konkurransen på markedet og kommende implementering av WEEE direktiv i norsk lov.

Status quo. 

Ubalanse i markedet og lite hensiktsmessig lovgivning fører til negative miljøeffekter, dyrere produsentansvarsordning og mye støy.

De siste årene har det vist seg at det er utfordringer med den norske returordningen for elektrisk avfall. Det har blant annet resultert i at avfall er blitt stående igjen på kommunale gjenvinningsstasjoner og behandlingsanlegg, spesielt i grisgrendte strøk.

Årsaken er at avfallsmengdene og avfallstypene som oppstår på gjenvinningsstasjonene/ oppsamlingspunktene i det ganske land, ikke er overensstemmende med avfallet returselskapet har en forpliktelse innen. Samtidig har de returselskapene som har en forpliktelse på denne type avfall, ikke (!) sterke incentiver for å kjøre og hente kjøleskap lengst nord eller vest i landet. Det er heller ikke incentiver for å hente inn avfall som medbringer høye behandlingskostnader – så lenge forskriften er åpen for fortolkninger. 

Landets miljømyndigheter har påpekt ubalansen i markedet og konkludert med at returordningen ikke fungerer/etterleves i forhold til intensjonen den gang forskriften ble skrevet.

Gjeldende regelverk; forarbeidet, bransjeavtale og forskriften ble utarbeidet på en tid da det var andre rammebetingelser i markedet enn i dag. Markedet har gått fra en tilnærmet monopolsituasjon med non-profit aktører, til fri konkurranse med aktører med sterke profitt-interesser. Dagens konkurransesituasjon kombinert med svakt regelverk og et tilsyn uten virkemiddelpolitikk, har ført til at lovverk utnyttes, avfall ikke samles inn, miljø-effektiviteten går ned og profitten økes. Det blir også dyrere for forbruker å kjøpe elektriske og elektroniske produkter.

De første produsentansvarsordningene så dagens lys på nittitallet og har vært en bærebjelke i gjenvinnings- og avfallspolitikken. Det er få signaler som tyder på at ordningene ikke vil bli videreført, og utvidelser av produsentansvarsordningene er varslet av miljømyndighetene. Likevel er det på tide å evaluere om ordningene fungerer, og om forskriftene som regulerer ordningene er tilpasset dagens marked.

Hvem tar utfordringen?

Elretur ønsker en gjennomgang av dagens system for innsamling av EE-avfall, med belysning av markedet, produsentansvaret, lovverket, økonomiske incentiver, konkurransen på markedet og kommende implementering av WEEE direktiv i norsk lov.

Vi ber aktuelle miljøer om å utarbeide en søknad med en ramme på inntil kr 250.000,- og / eller en søknad med en ramme på inntil kr 450.000,-. Tilbydere velger selv omfang og økonomisk ramme for søknaden. 

Spørsmål kan rettes til miljøfondets leder Arve Aasmundseth (arve.aasmundseth@evry.com) eller til markeds- og informasjonssjef i Elretur, Guro Kjørsvik Husby (guro@elretur.no / 99 500 518).

Søknadsfristen er fredag 2. mai 2014. Søknader sendes til guro@elretur.no 

Saken er hentet fra Elretur sin utlysning, - les den her. 

Kontaktperson Agnes Landstad

agnes.landstad@abelia.no

+47 915 46 610