Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har besluttet at forskningsinstitutter som får gjennomslag i Horisont 2020, fra 2015 skal få et fast påslag på 33,3% av støtten instituttene mottar fra EU. – Dette er svært gode nyheter for forskningsinstituttene, sier Landstad. Forutsigbarhet i finansieringen for instituttene som deltar i Horisont 2020 er en sak vi har arbeidet for. Denne endringen vil være svært viktig for instituttenes mulighet til å samarbeide med internasjonale forskningsmiljø gjennom Horisont 2020. Et tydelig politisk grep som vil øke norsk deltakelse i forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU.

Det faste prosentvise påslaget av støtten instituttene mottar fra EU på 33,3 pst. vil være basert på inngåtte kontrakter registrert i eCORDA i det enkelte år. Tidligere har Stim-EU vært gitt som en nasjonal ramme som ble fordelt mellom de instituttene som fikk tilslag i EUs rammeprogram det enkelte året, dvs støtteandelen har variert.

Stim-EU er nå også utvidet slik at det gis ekstra stimulering til samarbeid med offentlig sektor i EU-forskning, i tillegg til samarbeid med næringslivet som også tidligere har vært stimulert. Dette er en utvidelse som FFA har arbeidet for. Denne utvidelsen vil stimulere til økt deltakelse i internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid blant norske offentlige virksomheter, som så langt har vært mindre aktive enn i våre naboland.

Her finner du pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet

Kontaktperson Agnes Landstad

agnes.landstad@abelia.no

+47 915 46 610