- Hverken bedriftene eller arbeidstakere trenger å bekymre seg for praksisendring ved dagpengeordningen. Dagens dom i Høyesterett sikrer at permitteringsinstituttet står trygt, sier Nina Melsom, avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO.

Kort om bakgrunnen

I midten av mars starter saken som omhandler NAVs avslag av søknader om dagpenger. To ansatte ved en trykkeribedrift som ble permittert fikk avslag på sin søknad, til tross for at permitteringen var lovlig. NAVs begrunnelse var at de mente at årsaken til permitteringen ikke skyldtes markedsmessige forhold som arbeidsgiver ikke kunne karakteriseres som uventet. Avgjørelsen ble anket, men de ansatte fikk ikke medhold, hverken i Trygderetten eller i Lagmannsretten. Trygderetten viste til at årsakene til permitteringene ikke var uforutsigbare. Videre ble avslaget begrunnet med at dagpengeordningen ikke er ment å "kompensere for helt vanlig markedsrisiko". Lagmannsretten sluttet seg til dette.

Nina Melsom gir følgende begrunnelse for hvorfor NHO og Norsk Industri valgte å støtte LO og de ansatte i denne saken. –Tradisjonelt sett har arbeidstaker i all hovedsak vært sikret rett til dagpenger dersom vilkårene for permittering i Hovedavtalen er oppfylt.  I 2011 har NAV skjerpet praksis. Det førte til flere saker hvor det oppstod et sprik mellom NAVs vilkår og vilkårene i Hovedavtalen, sier Melsom. Hun sier at NHO mener at denne nye praksisen fra NAV er i strid med Folketrygdens intensjon og regler.  Trygderetten og NAV har i realiteten innført et krav om at permitteringssituasjonen skal være uforutsigbar og ekstraordinær. Det mener vi at de ikke har dekning for.

- NHO er selvsagt opptatt av at regelverket ikke skal misbrukes og at misbruk må tas tak i. Men i denne saken mener både vi og LO at kravet er innenfor regelverket, sier Melsom.

Presisering av regelverket

Dagens dom i Høyesterett er enstemmig med omkostninger. For øvrig er det gitt en ny forskrift med virkning fra 3. februar som presiserer hvordan regelverket skal forstås.

Saken er hentet fra NHOs nettsider

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265