Abelia-advokat Lillann Norseng har deltatt i arbeidet med høringsuttalelsen om utleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak og kollektiv søksmålsrett på vegne av Abelias medlemmer. Høringsuttalelsen til NHO ivaretar Abelias syn på behovet for endringer i bestemmelsene og de konkrete forslagene.

Utleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak

Regjeringen åpner for å benytte unntakshjemmelen i vikarbyrådirektivet og gi en forskrift om unntak fra likebehandlingskravet ved tariffavtale.

Unntaket er forankret i vikarbyrådirektivet, og vil være en god ordning også for det norske arbeidslivet. Det bør tydeliggjøres i lov/forskrift at dersom det i bemanningsbedriften gjelder en tariffavtale på et visst nivå, vil dette i seg selv innebære at bestemmelsene om likebehandling ikke kommer til anvendelse.

I dag må bransjen forholde seg til ulike regelsett, eventuelt egen tariffavtale, i tillegg til de vilkår som gjelder i innleiebedriften, tariffavtale eller andre. Dette gir uforutsigbare rammevilkår, og er komplisert å forholde seg til i praksis. Forslaget vil legge til rette for balanserte løsninger og partene selv bør kunne fastsette lønnsnivået i tråd med det alminnelige prinsipp i arbeidslivet. Dersom bemanningsbedriften selv er tariffbundet, gir dette forutsigbare rammer og vil oppfylle vikarbyrådirektivets todelte formål.

Søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie

Abelia støtter forslag om å oppheve fagforeningers rett til å reise søksmål om lovligheten av innleie. Bestemmelsen, slik den står i dag, bryter med grunnleggende prinsipper i vårt rettssystem. Regelen innebærer dessuten at fagforeninger i praksis tillegges en tilsynsoppgave ved saklig uenighet om innleie og den forrykker balansen mellom partene i arbeidslivet ved at den ene side gis et særlig maktmiddel som kan benyttes i interessekonflikter.

Lov- og avtaleverk for øvrig gir gode muligheter for en fagforening som mistenker at det forekommer ulovlig innleie til å følge opp dette generelt eller gjennom støtte til et enkeltmedlem.

Les også: Mer fleksible rammer for arbeidstid

Les også: Arbeidsmiljølovens 70-årsgrense bør beholdes

Les også: Bedrifter må kunne ansette midlertidig i ett år

Kontaktperson Lillann Norseng

lillann.norseng@abelia.no

+47 905 42 770