NHO og Abelia var i høringsrunden imot begge forslagene blant annet fordi det ikke oppleves som noe behov for de nye reglene.

De viktigste endringene går i hovedsak ut på:

Søksmålsrett for fagforeninger

  • Fagforening som har medlemmer i en virksomhet som har leid inn arbeidstaker fra bemanningsforetak kan reise søksmål i eget navn om lovligheten av slik innleie
  • Virksomheter skal på forespørsel fra Arbeidstilsynet fremlegge dokumentasjon på at den er bundet av tariffavtale og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte, jf aml § 14-12 (2)

Reglene om søksmålsrett for fagforeninger trer i kraft allerede 1. juli 2013.

Ufrivillig deltid

  • Arbeidsgiver skal minst én gang per år drøfte bruken av deltid med de tillitsvalgte
  • Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i stilling som arbeidstaker krever fortrinnsrett til skal spørsmålet som hovedregel drøftes med arbeidstaker
  • Rett til stilling for deltidsansatt tilsvarende faktisk arbeidstid, dvs at deltidsansatt som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeid ikke lenger foreligger
  • Virkninger av brudd på deltidsansattes rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid (herunder erstatning)

Reglene om ufrivillig deltid trer i kraft 1. januar 2014.

Overtredelsesgebyr

Det er også vedtatt nye regler om overtredelsesgebyr fra Arbeidstilsynet som trer i kraft 1. januar 2014.

For mer informasjon om de nye reglene, se Stortingets hjemmeside

Du finner også mer informasjon på Stortingets side over saker og publikasjoner.

Her finner du NHOs høring - tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft

Her finner du NHOs høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven - tiltak mot ufrivillig deltid
 

Kontaktperson Kjersti Svee Aas

kjersti.svee.aas@abelia.no

+47 928 81 462