NHO har den senere tiden fått mange meldinger fra bedrifter om at Nav har strammet inn praksisen: - Dette skaper stor frustrasjon ute blant de ansatte, en frustrasjon som også oppleves av bedriftene. Navs praksis oppleves å være for streng. Før var det slik at hvis en bedrift permitterte ansatte med hjemmel i hovedavtalen mellom LO og NHO, så var det som regel grunnlag for å få dagpenger fra Nav, sier advokat og avdelingsdirektør i NHO, Nina Melsom.
Hovedavtalen mellom LO og NHO setter rammene for når en bedrift kan permittere. Kravet her er at det skal foreligge saklig grunn. I utgangspunktet foreligger saklig grunn for å permittere når arbeidsgiver for en begrenset periode ikke klarer å beskjeftige arbeidstakeren på en forsvarlig måte. Før permittering skal iverksettes skal spørsmålet drøftes med de tillitsvalgte.

Permitteringen innebærer at arbeidsforholdet midlertidig opphører. Det betyr at det ikke foreligger lønnsplikt. Normalt har en arbeidstaker som blir permittert, fått dagpenger etter folketrygden. Det fremgår av folketrygdloven at vilkåret for dagpenger er enten mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke. I den siste tiden opplever ansatte at de blir nektet dagpenger i permitteringssituasjoner.

- Når permitteringsmulighetene blir så stramme som i dag, må bedriftene vurdere alternativer. Oppsigelse vil lett være konsekvensen, sier Melsom. Hun mener permittering skaper mer stabilitet og ro enn oppsigelse, i tillegg til at man ved oppsigelse også mister kompetanse i bedriften:

- For bedriftene er det viktig at de ansattes kompetanse i minst mulig grad forsvinner ved midlertidige problemer i driften på grunn av sviktende markedsforhold, og at bedriften raskt kan gjenoppta normal drift når markedsforholdene bedres. Permitteringsinstituttet må støtte opp under dette.

Arbeids- og velferdsdirektoratet vil gå gjennom alle klagesaker for 2012 knyttet til permitteringer. Uriktige vedtak vil bli omgjort.

Teksten er henter fra NHO sine nettsider

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265