– Praksisendringen, kombinert med regjeringens endringer i permitteringsreglementet, vil skape stor usikkerhet for både arbeidsgiver og arbeidstager, sier Nina Melsom, avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO.

I midten av mars starter saken som omhandler NAVs avslag av søknader om dagpenger. To ansatte ved en trykkeribedrift som ble permittert fikk avslag på sin søknad, til tross for at permitteringen var lovlig. NAVs begrunnelse var at de mente at årsaken til permitteringen ikke skyldtes markedsmessige forhold som arbeidsgiver ikke kunne påvirke. Avgjørelsen ble anket, men de ansatte fikk ikke medhold, hverken i Trygderetten eller i Lagmannsretten. Trygderetten viste til at årsakene til permitteringene ikke var uforutsigbare. Videre ble avslaget begrunnet med at dagpengeordningen ikke er ment å "kompensere for helt vanlig markedsrisiko". Lagmannsretten sluttet seg til dette.

Avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO; Nina Melsom er NHO og Norsk Industris advokat i saken og gir følgende begrunnelse for hvorfor NHO har valgt å støtte LO og de ansatte i denne saken. –Tradisjonelt sett har arbeidstager i all hovedsak vært sikret rett til dagpenger dersom vilkårene for permittering i Hovedavtalen er oppfylt.  I 2011 har NAV skjerpet praksis. Det førte til flere saker hvor det oppstod et sprik mellom NAVs vilkår og vilkårene i Hovedavtalen, sier Melsom. Hun sier at NHO mener at denne nye praksisen fra NAV er i strid med Folketrygdens intensjon og regler.  Trygderetten og NAV har i realiteten innført et krav om at permitteringssituasjonen skal være uforutsigbar og ekstraordinær. Det mener vi at de ikke har dekning for.

– NHO er selvsagt opptatt av at regelverket ikke skal misbrukes og at misbruk må tas tak i. Men i denne saken mener både vi og LO at kravet er innenfor regelverket, sier Melsom.

- Flere ansatte i Abelias medlemsbedrifter har også erfart at NAV ikke alltid innvilger dagpenger ved permittering. Saken har derfor stor interesse for oss, sier direktør for arbeidsrett i Abelia, Birgit Abrahamsen.

Du kan lese saken i sin helhet på NHOs nettsider 

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265