Endring i oppfølging av sykmeldte

 • Ved sykemeldinger som varer over 4 uker skal arbeidsgiver utarbeide en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker. En trenger ikke lenger å utarbeide oppfølgingsplan hvis det er åpenbart unødvendig – for eksempel ved gradert sykemelding og når tilrettelegging på arbeidsplassen ikke betyr noe i forhold til å komme tilbake på jobb.
 • Ved sykemelding som varer over 7 uker skal det som hovedregel avholdes dialogmøte med arbeidstaker og arbeidsgiver kun for 100% sykmeldte. Det betyr langt færre møter enn tidligere.
 • Innrapportering til NAV etter 9 uker med oppdatert oppfølgingsplan og rapport på oppfølgingsarbeidet forsvinner.
 • NAV kan ikke lenger sanksjonere arbeidsgivers brudd på oppfølging av sykmeldte. NAVs hovedoppgave er å være en støttespiller i IA-arbeidet.

Se mer i artikkel og video om 4 regelendringer som gjør oppfølging av sykefravær bedre og enklere

Sykdom i ferien

Arbeidstaker kan nå kreve ny ferie etter bare én dags sykdom i ferien. Før gjaldt dette først dersom arbeidsuførheten var minst seks dager. For å kunne kreve ny ferie senere, må arbeidstakeren levere 100 prosent sykmelding for alle dagene det kreves ny ferie for. Det er også en forutsetning at kravet stilles raskt, normalt innen to uker etter at man har startet på jobb igjen etter ferien.

I tillegg er det viktig å være klar over at man ikke nødvendigvis har krav på sykepenger for sykdom i ferien, selv om man skulle ha krav på ny ferie senere.

Endringer i ferieloven

Redusert fedre- og mødrekvote

Fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepermisjonen er kuttet fra 14 til 10 uker. Dette gjelder for barn født fra og med 1. juli 2014. Den totale lengden på stønadsperioden og de tre ukene som er forbeholdt mor før fødselen, endres ikke. Arbeidstakere som får barn fra og med 1. juli 2014 står dermed friere til å fordele foreldrepermisjonen mellom seg.

Hva slags familiepolitikk trenger Norge? (Kronikk fra NHO og Spekter)

Nye regler om ansatte i styrer

Når et aksjeselskap har flere enn 30 ansatte, har de ansatte rett til å bli representert i styret. Fra 1. juli 2014 skjer noen mindre regelendringer om dette.

 • Avstemninger kan holdes elektronisk. En slipper å søke Bedriftsdemokratinemnda på forhånd. Valget skal fortsatt være hemmelig og skriftlig.
 • Selskapet og de ansatte kan nå avtale representasjon i konsernforhold. Tidligere måtte man søke Bedriftsdemokratinemnda om dette.

Les mer om nye regler for ansatte i styrer

Skatteendringer - frivillig registrering ved utleie av fast eiendom

Den såkalte momsfellen fjernes ved utleie av fast eiendom:

 • Fra 1. juli 2014 ble merverdiavgiftsregelverket for frivillig registrering for utleie av bygg eller anlegg forenklet og modernisert. Søknadskravet for frivillig registrering av allerede registrerte utleiere oppheves. Med dette fjernes langt på veg den såkalte momsfellen ved utleie av eiendom som helt siden 2001 har rammet en rekke utleiere.
 • For å åpne for større fleksibilitet i regelverket om frivillig registrering, er det også foretatt oppmyking i reglene for virkningstidspunktet for registrering. Man vil nå ha noe lenger tid på å områ seg for å få etablert en frivillig registrering uten å miste retten til en effektiv fradragsrett.

Se alle skatte- og avgiftsendringene på Finansdepartementets nettside

Differensiert arbeidsgiveravgift

Den reduserte arbeidsgiveravgiften for enkelte distriktskommuner og i nord endres.

 • Flere kommuner kommer inn i ordningen
 • Energi- og transportsektorene er delvis utenfor, men definisjonene er innsnevret i forhold til opprinnelig
 • Flere tiltak skal kompensere for full arbeidsgiveravgift
 • Det knytter seg særlige utfordringer til arbeidsgivere som både driver virksomhet innenfor næringer som er omfattet av ordningen og sektorunntatt næring, såkalt blandet virksomhet.

Faktaark: Nye regler for arbeidsgiveravgiften

1,6 milliarder samferdselskroner skal kompensere for økt arbeidsgiveravgift

Originalbilag i reiseregninger

Originalitetskravet til reiseregninger og utleggsoppstillinger oppheves. Endringen legger til rette for at utlegg nå kan behandles elektronisk fra arbeidstakers side. Slik elektronisk behandling vil i mange virksomheter representere en vesentlig besparelse og forenkling.

Skatteetaten: Kravet om originalbilag i skattebetalingsforskriften oppheves

Ulovlig med røykerom

Adgangen til å opprette særskilte røykerom for ansatte oppheves. De nye innstrammingene medfører at ansatte i bedrifter som i dag har særskilte røykerom, må ut på gata for å røyke.

Institusjoner hvor beboerne har sine hjem, offshore-installasjoner og inntil halvparten av overnattingsrommene på hoteller, er unntatt fra forbudet, opplyser Helsedirektoratet.

Saken er hentet fra NHOs nettsider

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265