De fleste endringene trer i kraft 1. januar 2013. Den vesentligste endringen innebærer et krav om at innleide arbeidstakere skal behandles likt som ansatte hos innleier. Det innføres også en rekke tiltak for å sikre at kravet om likebehandling etterleves. De nye reglene stiller krav både til innleie- og utleiebedriften. Nedenfor gjennomgås de mest sentrale endringene i arbeidsmiljøloven. Parallelt med endringene i arbeidsmiljøloven, vil det også gjøres endringer i tjenestemannsloven og ferieloven.

Likebehandlingskravet

Kravet om likebehandling fremgår av ny § 14- 12 a) i arbeidsmiljøloven. Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som han/hun ville hatt dersom arbeidstakeren var ansatt for å utføre samme arbeid. Likebehandlingen gjelder på følgende områder:

(i) Arbeidstid (lengde, plassering, overtids- og nattarbeid)

(ii) Pauser og hvileperioder (varighet og plassering)

(iii) Feriefritid, fridager og feriepenger mv.

(iv) Lønn og utgiftsdekning

(v) Tilgang til felles goder og tjenester hos innleier (med mindre objektive grunner tilsier noe annet)

For øvrig skal innleid arbeidstaker gis informasjon om ledige stillinger i innleievirksomheten på tilsvarende måte som andre arbeidstakere.

Vi presiserer at pensjon ikke omfattes av kravet om likebehandling.

Tiltak for å sikre etterlevelse

Stortinget vedtok samtidig ulike tiltak ("Tiltakspakken") som skulle sikre at likebehandlingskravet blir fulgt. Disse tiltakene fremgår hovedsakelig i ny § 14-12 b) i arbeidsmiljøloven. Innleier blir forpliktet til å gi bemanningsforetaket de opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne ivareta kravet om likebehandling. I tillegg får bemanningsforetaket opplysningsplikt overfor arbeidstaker slik at sistnevnte kan vurdere om vedkommende er likebehandlet. Videre får bemanningsforetaket opplysningsplikt overfor innleier om hvilke vilkår som er avtalt med arbeidstaker som leies ut. I tillegg gis tillitsvalgte hos innleier innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom den innleide og bemanningsforetaket.

Det innføres også en årlig drøftingsplikt med de tillitsvalgte om bruken av innleid arbeidskraft og praktiseringen av kravet om likebehandling.

Særlig om solidaransvar

Som del av "Tiltakspakken" innføres også regler om solidaransvar for innleier og bemanningsforetaket i ny § 14-12 c) i arbeidsmiljøloven. Helt overordnet innebærer bestemmelsen at ved brudd på kravet om likebehandling kan utleid arbeidstaker kreve innleier for lønn, feriepenger og annen godtgjøring. Reglene om solidaransvar trer først i kraft 1. juli 2013.

Tariffavtaler

For tariffbundne bedrifter gjør vi oppmerksom på at bestemmelser om innleie også ble inntatt i NHOs tariffavtaler i tariffoppgjøret 2012. Bestemmelsene presiserer stort sett kravet om likebehandling, og på noen punkter går også tariffavtalene lenger. Sjekk din tariffavtale for nærmere avklaring.

Kurs og rådgivning

NHO vil i løpet av høsten 2012 avholde kurs om de nye reglene om innleie rundt i landet. Vi vil innen kort tid fastsette tid og sted for kursene. Følg med på Næringslivets skole for nærmere informasjon.

Ta kontakt med Birgit Abrahamsen ved spørsmål.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265