Målgruppe er medarbeidere som på vegne av bedriften håndterer personalsaker, forhandler med de tillitsvalgte om lønn, arbeidstid, omstillinger mv.

14. mars: HMS for ledere/arbeidsgivere

Målgruppe er ledere med arbeidsgiveransvar. Arbeidsmiljøloven §3-5 pålegger arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

21. mars: Vil du selge til offentlig sektor?

Målgruppe er ledere og salgsmedarbeidere. For norske leverandører er offentlig sektor en stor og viktig markedsaktør.
Regelverk, grunnlag for konkurransen, konkurranseformer og tildelingskriterier, hvordan skrive et godt tilbud, oppdragsgivers evaluering og eventuelle sanksjonsmuligheter er noen stikkord på innholdet i dette dagskurset.

22. mars: Oppsigelse og avskjed grunnet arbeidstakers forhold

Dette kurset er for alle som arbeider med personalsaker og håndterer spørsmål knyttet til ansettelsesforhold.

19. april: Driftsinnskrenkninger

Kurset vil omhandle arbeidsmiljølovens og Hovedavtalens regler om saksbehandling og vurderingen i forhold til ansatte og fagforeninger vedrørende omorganisering og driftsinnskrenkninger herunder permitteringer.

24. mai: Lønnssystemer

Målgruppe er ledere som har med lønnsfastsettelse i virksomheten å gjøre. Kurset skal gi oversikt over sentrale tema knyttet til virksomhetens behandling av lønnsspørsmål. Hovedstikkordet er systematikk, ikke store tunge systemer.

30. mai: Lokale lønnsforhandlinger

Målgruppe for kurset er bedriftens representanter som deltar i forhandlinger med de tillitsvalgte om bedriftens lønns- og arbeidsvilkår.